Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดพิษของวัตถมีพิษ ในสัตว์ทดลอง โดย ใช้สารสกัดจากพืชบางชนิด = Reduction of hazards form toxic sub...
ชื่อผู้แต่งพักตร์พริ้ง จิตราพิเนตร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2525.
เลขเรียก632.90724 พ512ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ / คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์สารเป็นพิษ.
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์สารเป็นพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2535.
เลขเรียกQ183.A1 ค695,542.1 ค125ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์บนพื้นฐานของความปลอดภัยทางเคมีและการลดมลพิษ / ศุภวรรณ ตันตยานนท์...[และคณะ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย], 2547.
เลขเรียกQD261 ป36,540.231 ป27ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสารหนูต่อความเป็นพิษระดับสารพันธุกรรมและความเป็นพิษต่อเซลล์ตับในปลากะรัง (Epinephelus malabaric...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท นุดศุภร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกQD181.A7 ช43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวัดความร้ายแรงของสารอันตรายโดยใช้ปลาและแพลงค์ตอนพืชเป็นตัวประเมินผ...
ชื่อผู้แต่งวรวิทย์ ชีวาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา, [2529?].
เลขเรียกTD380 ว281 2527,615.907 ว281ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลของคาเฟอีนที่มีต่อการเจริญเติบโตและการผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินของ [แอสเปอ...
ชื่อผู้แต่งนิตยา คอนสาร.
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม], 2541.
เลขเรียก613.84 น577ร(4) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันตรายจากสารเคมี / สุชาตา ชินะจิตร
ชื่อผู้แต่งสุชาตา ชินะจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2523.
เลขเรียกQP905 ส7,615.905 ส759อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันตรายจากสารเคมี / สุชาตา ชินะจิตร
ชื่อผู้แต่งสุชาตา ชินะจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2535.
เลขเรียกQP905 ส7 2535,QV600 ส7อ 2535,613.62 ส422อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันตรายจากสารเคมี / สุชาตา ชินะจิตร
ชื่อผู้แต่งสุชาตา ชินะจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2526.
เลขเรียกQD43 ส761 2526,541.224 ส759อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันตรายจากสารเคมี / สุชาตา ชินะจิตร.
ชื่อผู้แต่งสุชาตา ชินะจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย (ไทย-ญี่ปุ่น), 2528.
เลขเรียกQD43 ส761 2528,541.224 ส759อ4 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารโภชนาการและสารเป็นพิษ / วรนันท์ ศุภพิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งวรนันท์ ศุภพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยโภชนาศาสตร์เชิงการทดลอง ศูนย์วิจัยและแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกTX354 ว214
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของอุณหภูมิและpHที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย สารเคมีตกค้างในดินหลังกา...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ สุ่มมาตย์.
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
เลขเรียก668.65 จ337อ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา