Found: 89  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ปี การเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]
เลขเรียกWA540.JT3 ก891 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินเณรน้อย / ต้นไม้ ใบใหม่ ; พระมหาชูศักดิ์ สทธมมาลงกาโร, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งต้นไม้ ใบใหม่
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : วัดจากแดง, 2547.
เลขเรียกBQ6145 ต125ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงสมณเพศของสามเณรโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / โดย พร...
ชื่อผู้แต่งพระมหาพนมนคร มีราคา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกBQ6145 พ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจังหวัดขอนแก่น = The project operation of novice ordinat...
ชื่อผู้แต่งวินัย แดงทน.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
เลขเรียกว 294.35 ว621ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการบรรพชาและอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการของวัดธาตุ อำเภอเกษต...
ชื่อผู้แต่งเฉิดฉันท์ ลาดศิลา
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกBQ6145 ฉ483ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงรักษาสุขภาพสำหรับบรรพชิต / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกBQ4570.M4 ก64 2559,613 ส691ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงรักษาสุขภาพสำหรับบรรพชิต สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงาน 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรต่อผู้ติดเชื้อเอดส์และผู...
ชื่อผู้แต่งสุนทรี ภานุทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก616.9792 ท119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของสามเณรชาวเขา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้ง ตำบลขี้เหล็ก จั...
ชื่อผู้แต่งพระกิตติกานต์ อินฺทปญฺโญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 303.482 ก671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสนใจการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรี...
ชื่อผู้แต่งจันทร์จิรา เบ็ญจวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 510.712 จ115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับสมณะที่ประสบภาวะยากลำบาก : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / พัชรินทร์ พูนกล...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ พูนกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกHV4142.55 พ6ก 2546,305.56 พ523ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับสมณะในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้ว...
ชื่อผู้แต่งสิริวันทร์ ชัยญาณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกHV4142.55 ส64ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมัชฌิมบุรี อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี / ...
ชื่อผู้แต่งพระสุริยันต์ พันธ์ในนนท์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 371.54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการมีวินัยในตนเองสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน / พระมหา...
ชื่อผู้แต่งพระมหาชำนาญ พูดเพราะ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดส...
ชื่อผู้แต่งพระวิทิต ติกฺขวีโร (บัวปรอท).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกBQ6145 ว63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา