Found: 105  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 อรหันต์น้อย / โดย พระเทพโพธิวิเทศ
ชื่อผู้แต่งพระเทพโพธิวิเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกBQ4190 พ328 2556,294.3092 ท84จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ปี การเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]
เลขเรียกWA540.JT3 ก891 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินเณรน้อย / ต้นไม้ ใบใหม่ ; พระมหาชูศักดิ์ สทธมมาลงกาโร, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งต้นไม้ ใบใหม่
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : วัดจากแดง, 2547.
เลขเรียกBQ6145 ต125ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าธรรม : โครงการบรรพชาสามเณร และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน / มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2543.
เลขเรียก294.35 ก312
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงสมณเพศของสามเณรโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / โดย พร...
ชื่อผู้แต่งพระมหาพนมนคร มีราคา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกBQ6145 พ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจังหวัดขอนแก่น = The project operation of novice ordinat...
ชื่อผู้แต่งวินัย แดงทน.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
เลขเรียกว 294.35 ว621ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรพชานักเรียนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียน, 2546.
เลขเรียกBQ4990.T4 ก459 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการบรรพชาและอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการของวัดธาตุ อำเภอเกษต...
ชื่อผู้แต่งเฉิดฉันท์ ลาดศิลา
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกBQ6145 ฉ483ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงรักษาสุขภาพสำหรับบรรพชิต / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกBQ4570.M4 ก64 2559,613 ส691ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรต่อผู้ติดเชื้อเอดส์และผู...
ชื่อผู้แต่งสุนทรี ภานุทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก616.9792 ท119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ...
ชื่อผู้แต่งพระครูโอภาสจันทสิริ ดาคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการบรรพชาสามเณรศรีเมืองเลย 2,000 รูป (รุ่นที่ 2) ( 294 295) = An evaluation porject of...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา ชูแก้ว
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2559
เลขเรียกวพ658.404 ช224ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / พระมหาช...
ชื่อผู้แต่งพระมหาชิด ศรีวิริยกุลชัย.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก371.176 พ358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการอบรมเยาวชนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดแสนสุข เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร = Evaluation of...
ชื่อผู้แต่งพระมหาสิทธิชัย สิทฺธินนฺโท (แสงกล้า).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของสามเณรชาวเขา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้ง ตำบลขี้เหล็ก จั...
ชื่อผู้แต่งพระกิตติกานต์ อินฺทปญฺโญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 303.482 ก671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา