Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOpen diary / วรพจน์ พันธุ์พงศ์
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ พันธุ์พงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางลำพู, 2559.
เลขเรียกPN4781 ว43 2559,070.172 ว225อ 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการนำเสนอบุคคลในบทสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงในนิตยสารภาษาไทยสำหรับผู้หญิง / เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ ...
ชื่อผู้แต่งเพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องขวัญเรือน [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปากไก่ : วารสารของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 : ฉบับโลกนักอ่าน บ้านนักเขีย...
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกPL4205 ส293ป,985.913 น111ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการปรากฏตัวของบุคคลที่สามที่มีต่อคำตอบในการสัมภาษณ์.
ชื่อผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
พิมพลักษณ์2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธสาสนา : ปีที่ 68 เล่ม 3 สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พุทธศักราช 2543.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สำนักงานวารสาร กองตำราคณะธรรมทาน, 2543.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ7 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามหนังสือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Shine, 2548.
เลขเรียกPL4200.5 ส22,895.9109 ส134
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา