Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทย / คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2559.
เลขเรียกHV8688 ค181,303.69 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนศิลป์วิจารณ์ : สันติภาพในงานศิลปะ รวมบทความวิจารณ์ทัศนศิลป์และข้อเขียนศิลปะกับสันติภาพ / บรรณาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือ 20 พฤษภา, 2554.
เลขเรียกNX 650 .P4 ท118 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนศิลป์วิจารณ์ : สันติภาพในงานศิลปะ รวมบทความวิจารณ์ทัศนศิลป์และข้อเขียนศิลปะกับสันติภาพ / สิทธิธร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือ 20 พฤษภา, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนศิลป์วิจารณ์ : สันติภาพในงานศิลปะรวมบทความวิจารณ์ทัศนศิลป์และข้อเขียนศิลปะกับสันติภาพ / สิทธิธรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือ 20 พฤษภา, 2554.
เลขเรียกN7485.ท9 ท65 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการสอนศิลปะตามแนวคิดแบบเซอเรียลิสม์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์เรื่องสันติภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา ขันติดิลกวงษา 2516-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปกับสังคม ครั้งที่ ๒๐ : ๗๐ ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก = Social art 2015 PRIDI banomyong institut...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2559
เลขเรียก700.103 ศ375
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปกับสังคม ครั้งที่ ๒๐ : ๗๐ ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก = Social art 2015 PRIDI Banomyong institute...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดีพนมยงค์, 2559.
เลขเรียกNX 650 .P4 ศ37 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะกับสันติภาพ 60 ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก = Art and peace 60 years Thai peace : world peace / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548.
เลขเรียกNX650.P4 ศ523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะกับสันติภาพ : 60 ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก = Art and peace : 60 years Thai peace : world peac...
ชื่อผู้แต่งสถาบันปรีดี พนมยงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2548.
เลขเรียก707.4 ป472ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะกับสันติภาพ : 60 ปีสันติภาพไทย สันติภาพโลก = Art and peace : 60 years Thai peace : world peace...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปกรรม สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2548.
เลขเรียกNX650.ส63 ศ66 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "ตามรอยอารยะอัครศิลปิน" กิจกรรม "เยาวชนสร้างฝันสันติภาพด้วยมิติวัฒนธรรม" และกิจกรรม "ศิลปินร...
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
เลขเรียกDS568 บ75 2558,790.1922 บ674ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา