Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างสันติภาพจากประสบการณ์ที่หลากหลาย : รายงานการการสัมมนานานาชาติทางอิสลามศึกษา งาน มอ. วิ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนานานาชาติทางอิสลามศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างสันติภาพจากประสบการณ์ที่หลากหลาย (2550 : วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา, 2550
เลขเรียกBP182 ก64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเขียน มุมมอง ความเห็นของ เอ็ม. ฟัตฮุลลอฮฺ กูเลน / เอ็ม. ฟัตฮุลลอฮฺ กูเลน ; บรรจง บินกาซัน, แปล.
ชื่อผู้แต่งกูเลน, เอ็ม. ฟัตฮุลลอฮฺ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : Tughra Books, 2553.
เลขเรียกBP80.G8 ก7ข 2553,297.092 ก411ข 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรุนแรง สันติภาพ และความหลากหลายในโลกอิสลาม / สุชาติ เศรษฐมาลินี.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เศรษฐมาลินี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550.
เลขเรียกBP190.5.ร73 ส73 2550,297.092 ส761ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจินตนาการอิสลามเชิงสังคมวิทยา : สันติภาพ ครอบครัว และสตรี / สุชาติ เศรษฐมาลินี.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เศรษฐมาลินี
พิมพลักษณ์ปัตตานี : Patani Forum, 2559.
เลขเรียกBP173.25 ส72,305.697 ส761จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้สวยเก็บได้ในทุกศาสนา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ธรรมสภา, [2536?]
เลขเรียกBL65.P4 ด263
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้สวยเก็บได้ในทุกศาสนา / ธรรมสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536.
เลขเรียกBL65.P4 ด263
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนัยนามแห่งอิสลาม : บทสำรวจคำสอนอิสลามว่าด้วยสันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัว และสตรี / สุชาติ เศรษฐมาลิน...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เศรษฐมาลินี.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2560.
เลขเรียกBP190.5 .ส722 2560
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของศาสนิกในการสร้างความสมานฉันท์ / ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.)
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภูสายแดด, 2549.
เลขเรียกBL65.P4 ม56 2549,297.092 บ126
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุสลิมกับสันติภาพ / จัดทำโดย เครือข่ายปัญญาชนมุสลิม
พิมพลักษณ์[ปัตตานี] : มปพ., 2552
เลขเรียกBP182 ม75 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนาและความรุนแรง / พินิจ รัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งพินิจ รัตนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกBL65.V55 พ63,200 พ685ศร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามและสันติภาพในสูเราะฮฺ อัล-อันฟาล : ศึกษาวิเคราะห์สงครามบะดัร / อายุ คางา
ชื่อผู้แต่งอายุ คางา
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกBP182 อ64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาสน์สันติศึกษา (2) สงครามและสันติภาพระหว่างบทบัญญัติในอัลกุรอานและคัมภีร์โตราห์ / ยูซุฟ อัลก็อรฏอว...
ชื่อผู้แต่งอัลก็อรฏอวีย์, ยูซุฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อัล-อีหม่าน, 2549.
เลขเรียกBP182 ย75 2549,297.27 อ117ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียธรรม หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมโลกเดียวกันอย่างสันติสุข คริสต์ พุทธ ยูดาห์ อิสลาม ฮินดู / ศรีส...
ชื่อผู้แต่งศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550.
เลขเรียกBL65.P4 ส814,303.66 ส115 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัลวะสะฏียะฮ์ : พื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม = AL-Wasatiyah : the foundation of...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, [2559]
เลขเรียกBP188 อ573 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา