Found: 163  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 นักต่อสู้เพื่อสันติภาพ / ณัฐวุฒิ วัชรพันธุ์, รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์สาสน์สวรรค์, 2539.
เลขเรียก294.30922 ส647 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ปี พุทธทาสภิกขุ : ศาสนากับพิสิกส์ใหม่ / สถาบันวิถีทรรศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2548.
เลขเรียกBQ992 ก77,294.37 ก518 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOrdain the heart give the essence of love to protect the world / Mahaupasiha Dr. Bongkot Sittipol.
ชื่อผู้แต่งBongkot sittipol.
พิมพลักษณ์New York : United Notions Headquarters, 2009.
เลขเรียกBL65.P4 B65,294.3 B697o3 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างสันติภาพจากประสบการณ์ที่หลากหลาย : รายงานการการสัมมนานานาชาติทางอิสลามศึกษา งาน มอ. วิ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนานานาชาติทางอิสลามศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างสันติภาพจากประสบการณ์ที่หลากหลาย (2550 : วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา, 2550
เลขเรียกBP182 ก64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ สันติภาพศึกษา 7-8 ธันวาคม 2531 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาฯ / โดย โครงการการศึกษาทั่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ สันติภาพศึกษา (2531 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2532.
เลขเรียก172.42 ก482ก 2531
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสันติภาพศึกษา 21 ธ.ค.2530 / โครงการการศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ จุฬาฯ
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสันติภาพศึกษา (2530 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2530.
เลขเรียก172.42 ก482ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสันติสุขด้วยกระบวนการศีลธรรม : รายงานการวิจัย / ปฬาณี ฐิติวัฒนา ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
เลขเรียก294.3444 ก494
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางเลือก : สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541.
เลขเรียกBQ4570.E3 พ335ท,294.3378 พ335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางเลือก : สู่วิวัฒน์หรือวิบัติในยุคโลกไร้พรมแดน / พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2542.
เลขเรียกBQ4570 P4 พ43 2542,294.301 พ335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพุทธศาสนา : เพื่อสันติภาพภายใน / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.
ชื่อผู้แต่งพระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, (25- -].
เลขเรียกBQ4570.P4 พ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ = An Analytical Study of Buddha...
ชื่อผู้แต่งพระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม (เถื่อนศรี)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.301 จ962ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2540.
เลขเรียกBQ4570.P4 พ335ก 2540,370.115 พ1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) 2481-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2538.
เลขเรียกBQ4570.P4 พ463ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพ : รายงานการปาฐกถาและเสวนาพิเศษ = Education for peace keynotespeaker : Bishop ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548.
เลขเรียก205.3642 พ618ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา