Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อดีต ปัจจุบันและ อนาคต ของสัตว์แพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่า" / โดย ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่ง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการช้าง และสัตว์ป่า. (ครั้งที่ 1 : 2554 : นครนายก)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, 2554.
เลขเรียกQL737.P98 ก482อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง34 ปี ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ที่พึงใจ / ประภาส เนรมิตมานสุข
ชื่อผู้แต่งประภาส เนรมิตมานสุข
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกZ6674 ป346,636.089 ป346ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 = The 34th Kasetsart Universty annual confe...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 34 : 2539 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.
เลขเรียกQ101 .ก58 2539,630 ก782ก 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ : การประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 15 กุมภาพันธ์ 2548 ณ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 4 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก016.636089 ก482บ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ เอกสารวิชาการด้านสุขภาพและผลผลิตสัตว์ = Abstracts publications on animal health and produc...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2531.
เลขเรียกZ6674 บ125ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา