Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อดีต ปัจจุบันและ อนาคต ของสัตว์แพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่า" / โดย ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่ง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการช้าง และสัตว์ป่า. (ครั้งที่ 1 : 2554 : นครนายก)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, 2554.
เลขเรียกQL737.P98 ก482อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 = The 34th Kasetsart Universty annual confe...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 34 : 2539 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.
เลขเรียกQ101 .ก58 2539,630 ก782ก 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525.
เลขเรียกZ5053 ก782ก 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2, วันที่ 7-8 ธันวาคม 2548 / จัดท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2548.
เลขเรียกS293 ม56 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 3, 6-7 ธันวาคม 2549 / จัดทำโดย มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2549.
เลขเรียกS293 ม56 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 10 / จัดโดย สมาคมสัตว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2547 (ครั้งที่ 10 : 2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกSF981 ก482ก ครั้งที่10 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ : 24-25 พฤษภาคม 2544 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพั...
ชื่อผู้แต่งการอบรมเชิงปฏิบัติการศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (2544 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกSF910.5 ก528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาบรรณการใช้สัตว์ : รายงานการสัมมนา พิจารณา / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา พิจารณา "ร่างจรรยาบรรณการใช้สัตว์" (2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกSF756.37 ร451 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 ; 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 (2539 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก016.63 ก475มก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ : การประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 15 กุมภาพันธ์ 2548 ณ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 4 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก016.636089 ก482บ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อเรื่องวิจัยการประชุมวิชาการ / ชมรมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งชมรมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 11 : 2531 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรม, 2531
เลขเรียกSF761 ช175บ ครั้งที่ 11 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 24 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เล็ก ครั้งที่ 4...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ (ครั้งที่ 24 : 2541 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตีรณสาร, 2541.
เลขเรียกSF605 ก482 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่องการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2549 : 23-25 พฤษภาคม 2549 ณ ห้อง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง (ครั้งที่ 12 : 2549 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกSF981 ก482ป ครั้งที่12 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่องการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2550 : วันจันทร์ที่ 14-วันพุธที่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง (ครั้งที่ 13 : 2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, 2550.
เลขเรียกSF981 ก482ป ครั้งที่13 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา