Found: 180  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาระบาดวิทยา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลของประเทศไทย" : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ ธนาสมหวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), 2558
เลขเรียกส.ร. 639.58 ว273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณสมบัติยับยั้งไวรัสของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรไทยต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H๕N๑)" : โครงการวิจัย /...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : [คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2557
เลขเรียกส.ร.616.203 ก918ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / [บรรณาธิการ วินัย พันธุ์วุฒิ]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2550]
เลขเรียกLG395.T5.ม251สพ ม251ส [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง34 ปี ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ที่พึงใจ / ประภาส เนรมิตมานสุข
ชื่อผู้แต่งประภาส เนรมิตมานสุข
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกZ6674 ป346,636.089 ป346ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConstruction of siRNA cassette of combining three non-structural genes of yellow head virus and inhi...
ชื่อผู้แต่งWanchai assavalapsakul Researcher.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาเอปิโทปเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสก่อโรคพีอีดีด้วยกลยุทธ์วัคซีนวิทยาย้อนกลับ : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งสรวง รุ่งประกายพรรณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
เลขเรียกวจ 615.372 ส341ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหาและการใช้หนังสือ ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Book aquisitions and us...
ชื่อผู้แต่งนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
เลขเรียก025.2 น339ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจติดตามยาคลอแรมฟินิคอล ออกซีเตตราซัยคลินและออกโซลินิค แอซิดปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากธรรมชาติบริเวณ...
ชื่อผู้แต่งมณฑิรา ถวารยุติการต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง, สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง, 2551.
เลขเรียก639.8 ม122ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันโรคพีอีดีในลูกสุกร โดยการป้อนเชื้อไวรัสที่แยกได้ในประเทศไทย ที่ทำให้อ่อ...
ชื่อผู้แต่งพรชลิต อัศวชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกส.ร. 636.4089 พ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพในสัตว์น่้ำเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม / กัญญารัตน์ สุุนทร...
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ สุุนทรา
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม , 2555
เลขเรียกSF918.A5 ก62 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม = Contamination of...
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ สุนทรา
พิมพลักษณ์[สมุทรสงคราม] : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง, 2555.
เลขเรียกSH117.T5 ก384,591.77 ก384ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม = Contanimation of a...
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ สุนทรา.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 = The 31st Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 31 : 2536 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก630 ก475ก ค.31
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 = The 32nd Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 32 : 2537 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2537.
เลขเรียก630 ก475ก ค.32
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2539
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538.
เลขเรียก630 ก275 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา