Found: 78  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกSF5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกSF5 ก482 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : ร้อยดวงใจสัตวแพทย์ จุฬาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [t...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550.
เลขเรียก378.5931 จ49จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRIT ราชมงคลวิชาการ''42 : เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 16 ระหว่าง...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542.
เลขเรียกT163.T5 ท592 2542,630.72 ส591ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง / ชุมพล ต่อบุญ.
ชื่อผู้แต่งชุมพล ต่อบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก KPT3122 ช627ก,636.0893026 ช627ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ / สตีฟ ปาร์กเกอร์, เรื่อง ; คริสต์ เพลเลนท์ และเฮเลน เพลเลนท์, ที่ปรึกษา ; นิ...
ชื่อผู้แต่งปาร์กเกอร์, สตีฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2549.
เลขเรียก591 ป549ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบเชื้อ Salmonella Enteritidis และ Salmonella Typhimurium ในอาหารสุกรและผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดย...
ชื่อผู้แต่งวรินทร จันทร์ทองอิน.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนและหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 18 กรกฎาคม 25...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนและหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา (2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก378 ร451 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันคุณภาพการผลิตสัตว์ : จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค : รายงานการประชุมทางวิชาการสาขาสัตวบาล สัตวศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการสาขาสัตวบาล สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 3 : 2545 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
เลขเรียกSF81 ก471 2545,636 ก2711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการงานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551 วันที่ 8-10 กันยายน 2551 ณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณถุโลก ...
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551].
เลขเรียกS293 ก58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 3 เรื่อง ยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงปศุสัตว์ไทย, 23 มกราคม 2550 ณ โ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ (ครั้งที่ 3 : 2550 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชา, 2550.
เลขเรียกSF5 .ก646 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 2 24 มกราคม 2549 : เรื่องก้าวทันสมัยกับปศุสัตว์ไทย / ภาควิชาสัต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ (ครั้งที่ 2 : 2549 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2549.
เลขเรียกSF5 ก482ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 3 : เรื่องยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงปศุสัตว์ไทย 23 มกราคม 2550 ณ โ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ (ครั้งที่ 3 : 2550 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชา, 2550.
เลขเรียกSF5 ก482ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ปฏิกิริยา LAMP เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อและแพะพื้นเมืองไทย = Loop...
ชื่อผู้แต่งศรุติวงศ์ บุญคง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
เลขเรียก636.2 ศ282ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา