Found: 763  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกSF5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกSF5 ก482 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง03-222-408 คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์ = Computer for animal production / พรรณระพี อำนวยสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งพรรณระพี อำนวยสิทธิ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก, 2548.
เลขเรียกSF140.D35 พ266
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปีเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เทคนิคการสัตวแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสทีซี มีเดีย แอนด์มาเก็ตติ้ง, [2547?]
เลขเรียกQL45.2 .ก75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : ร้อยดวงใจสัตวแพทย์ จุฬาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [t...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550.
เลขเรียก378.5931 จ49จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraduate seminar II second semester 2007 / Lecturer : Metha Wanapat.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, [2550]
เลขเรียกSF81 ก887
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง / ชุมพล ต่อบุญ.
ชื่อผู้แต่งชุมพล ต่อบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก KPT3122 ช627ก,636.0893026 ช627ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวิจัยทางสัตว์ = Research strategies in animal science / ศรเทพ ธัมวาสร.
ชื่อผู้แต่งศรเทพ ธัมวาสร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
เลขเรียกSF81 .ศ474 2545,636.072 ศ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคของหนูพุกใหญ่ / โดย ปานสิริ ปูชิโต
ชื่อผู้แต่งปานสิริ ปูชิโต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียกQL795.R2 ป546,599.2 ปน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง / เรียบเรียงโดย จำเนียร สัตยาพันธุ์
ชื่อผู้แต่งจำเนียร สัตยาพันธุ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.
เลขเรียก636.0891 จ357ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง = Anatomy form animals / เรียบเรียงโดย จำเนียร สัตยาพันธุ์
ชื่อผู้แต่งจำเนียร สัตยาพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
เลขเรียก591.4 จ215ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของคอร์เดต / อาจ แจ่มเมฆ.
ชื่อผู้แต่งอาจ แจ่มเมฆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521.
เลขเรียกQL805 อ62 2521,596.04 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของคอร์เดต / อาจ แจ่มเมฆ
ชื่อผู้แต่งอาจ แจ่มเมฆ.
เลขเรียก596.04 อ22ก 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของคอร์เดท / อาจ แจ่มเมฆ
ชื่อผู้แต่งอาจ แจ่มเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [25--]
เลขเรียก596.04 อ22ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา