Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต อวกาศ =$b100 Things to know about space / อเล็กซ์ ฟริท, อลิซ เจมส์, เจโรม มา...
ชื่อผู้แต่งฟริท, อเล็กซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 256060
เลขเรียกQB46 ฟ135 2560,ย ฟ135ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง = Anatomy of the invertebrates / ไพศาล สิทธิกรกุล, ศิวาพร ลงยัน...
ชื่อผู้แต่งไพศาล สิทธิกรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสพับลิเคชั่น, 2557.
เลขเรียกQL362 พ997 2557,592 พ995ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ว 441 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องอาณาจักรสัตว์ด้วยวิธีก...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลักษณ์ เนียมสา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงเรียนกัลยาณวัตร, [254-]
เลขเรียกQL51.2.T5 จ684
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ / ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ.
ชื่อผู้แต่งปิยบุตร หล่อไกรเลิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2546.
เลขเรียกQL45.2 .ป665 2546,591.152 ป619ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น โดยใช้เกมและการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และก...
ชื่อผู้แต่งอนุทิน พยุงวงษ์.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิงสาราสัตว์ : มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา / สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2560.
เลขเรียกGN407.6 .ส62 2560,304.27 ส716 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับประถมศึกษา ชุด ทรัพยากรสำคัญของเรา เรื่องสั...
ชื่อผู้แต่งสิรินทร์ ช่วงโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียกQL122.2 ส74 2543,591.77 ส373ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา