Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม 3 : ภาคเงากรรมทำให้คนเวียนว่ายตายเกิด / หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม.
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2548.
เลขเรียกBQ4485 .จ46 2548,294.3422 ธ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม มิติหลังความตาย ภาคเวียนว่ายตายเกิด / พระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม (ป.ธ. 9) รวบรวมเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งพระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2552.
เลขเรียกBQ4485 .จ463 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด / พระชาญชัย อธิปัญโญ.
ชื่อผู้แต่งพระชาญชัย อธิปัญโญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ท เพรส, 2548.
เลขเรียกBQ4435 ช632 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฎ : การเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา / ฟื้น ดอกบัว
ชื่อผู้แต่งฟื้น ดอกบัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, [253?]
เลขเรียก294.301 ฟ315ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ: การเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนา / ฟื้น ดอกบัว.
ชื่อผู้แต่งฟื้น ดอกบัว.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538?].
เลขเรียกBQ4485 ฟ731,294.34237 ฟ471ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อคิดเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว. 2454-2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2548.
เลขเรียกBQ4165 .ค675 2548,294.323 ค311ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนี้สำคัญนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ; ภาพประกอบโดย เฉลิมชัย โฆษ...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน) 2456-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548.
เลขเรียกBQ4570.ช6 จ74 2548,294.3444 ส24ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตายแล้วฟื้น / นพ ท่าพระจันทร์.
ชื่อผู้แต่งนพ ท่าพระจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นพวรรณ, 2545.
เลขเรียกBD 443.8 น152ต 2545,125.8 น16ต 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิจจสมุปบาท อันเป็นวิทยาศาสตร์แห่งสังสารวัฎ.
ชื่อผู้แต่งรหส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุพนิมิต, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์จริงที่อยากบอกก่อนตาย...(ตอน กะเทาะเปลือกโลกลี้ลับ)/ ภัคทีฆวิณหุ์ ;บรรณาธิการ ปัณณธร ไชยบุ...
ชื่อผู้แต่งภัคทีฆวิณหุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2555.
เลขเรียกBQ 4420 ภ319ป 2555,218 ภ211ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภควัต-คีตา คัมภีร์ระลึกชาติ / เขียนโดย เอ.ซี. ภักดีเวทานต์, เรียบเรียงโดย ศิริพงศ์ ศิริเบญจา
ชื่อผู้แต่งเอ.ซี. ภักดีเวทานต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตรงหัว, [2543].
เลขเรียกBL1130.A4 อ7ภ 2543,129 ม242ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวนาทีปนี / พระพรหมโมลี [วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.9]
ชื่อผู้แต่งพระพรหมโมลี [วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.9], 2473-2544.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดยานนาวา, [2544]
เลขเรียก294.35 พ17ภ [2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา