Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย : บทสำรวจสถานภาพและความเคลื่อนไหวในช่วงปีพุทธศักราช 2516 - 2530 / สิท...
ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช โรหิตะสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
เลขเรียกHQ799.2.P6 ส234 2552,วจ 306 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย : บทสำรวจสถานภาพและความเคลื่อนไหวในช่วงปีพุทธศักราช 2516-2530 / สิทธิเ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช โรหิตะสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
เลขเรียก303.482 ส34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย บทสำรวจสถานภาพ และ ความเคลื่อนไหว ในช่วงปี พ.ศ.2516-2530 / สิทธิเดช โร...
ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช โรหิตะสุข
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกDS568 ส722ก 2552,390 ส344ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์ผลงานการวิจัย : บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคกลาง / ชลธิรา สัตยาวัฒนา, นลิ...
ชื่อผู้แต่งชลธิรา สัตยาวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHM578.ท9ก4 ช44 2548,001.4 ช224ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะสังคม และวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก = A survey of the social-cultural characteristic...
ชื่อผู้แต่งบุญเดิม พันรอบ.
พิมพลักษณ์บางแสน : โครงการวิจัยภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2522.
เลขเรียกHN750.8.ต55 บ73 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ กมลพร สอนศรี.
ชื่อผู้แต่งกมลพร สอนศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกDS660 .ก44 2561,959.9 ก136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณลุ่มน้ำโขง : กรณ...
ชื่อผู้แต่งรัตนา บุญมัธยะ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกDS527.9 ร375,วจ 390.9591 ร63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557 = The 2014 survey on condition...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. ... = The ... survey on conditions o...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-.
เลขเรียกHM 578 .T5 ก27ร
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2554 = The 2011 survey on conditions of society and culture / ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555
เลขเรียกส.ร. 304.6 ส143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2554 = The 2011 survey on conditions of society and culture / ส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนชาติไท : รวมบทความของเจีย แยน จอง (ยรรยง จิระนคร).
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--].
เลขเรียกDS563.5.ท9 จ87
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยวัฒนธรรมบ้านนา : บันทึกประวัติศาสตร์จากนโยบายสู่วิถีชีวิตชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เลขเรียกDS568 .ต64 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสำรวจงานวิจัยในภาคเหนือ : ข้อคิด ความสำคัญและนัยทางนโยบาย / โดย ไชยันต์ รัชชกูล
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ รัชชกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548.
เลขเรียกHM578.ท9ห7 ช97 2548,001.4 ช941บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาภาคกลาง การสังเคราะห์ผลงานการวิจัยภาคกลาง / โดย นลินี ตันธุวนิตย...
ชื่อผู้แต่งนลินี ตันธุวนิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHM578.T5 น287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา