Found: 380  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความจริง" และการปฏิบัติต่อ "ความจริง" ของรัฐและประชาชนภายใต้วัฒนธรรม "มือที่สาม" (พ.ศ.2500-ปัจจุบัน...
ชื่อผู้แต่งอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547?.
เลขเรียกJQ1745 .อ443 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / มูลนิธิ 14 ตุลา Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2559
เลขเรียกJQ1740 บ268 2559,320.9593 บ268บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หมู่บ้าน...ไม่สงบ" : ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติ ชาติ, นานาชาติ และอนาคต / คณะผู้วิจัย ซากีย์ พิทัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2553
เลขเรียก303.6 ห16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เส้า : การบริหารจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบร่วมกันระหว่างภาคความมั่นคงภาคเอกชนและภาคประชาสังคม / หัว...
ชื่อผู้แต่งนเรศน์ วงศ์สุวรรณ พ.อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2554.
เลขเรียกUA853.T5 น266ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLanguage and cross border migration / [บรรณาธิการ นิสากร กล้าณรงค์].
พิมพลักษณ์Songkla : Faculty of Humanities and Social Sciences Thaksin University, [2013?]
เลขเรียกH62.5.T4 L36,G.P. 410.72 T364L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNonviolence : สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สถาอานันท์
เลขเรียก303.609593 ช432น 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNonviolence สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สถาอานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2559.
เลขเรียกHM1281 ช6น 2559,303.6 ช432น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: ศึกษากรณีการดำเนินงานของศู...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา บุญราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2554
เลขเรียกHN700.55.Z9S68 ก45 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเมืองน่าอยู่เทศบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :ร...
ชื่อผู้แต่งมันทนา บัววัฒนา
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2546
เลขเรียกHN700.5.Z9C6 พ196ร 2546,307.1 ม115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์พัฒนาการสร้างชุมชนและเมืองโดยภาคประชาชน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Development paradigm of co...
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์
พิมพลักษณ์2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสเสียงของสื่อเสรี : 10 ปีแรกของ ประชาไท / Tyrell Haberkorn เขียน ; ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปล
ชื่อผู้แต่งฮาเบอร์คอร์น, ไทเรล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน, 2558.
เลขเรียกPN4751 ฮ352,302.23 ฮ25ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร : วิสัยทัศน์ 2010 : รายงานผลการสัมมนา / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมว...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กรุงเทพมหานคร : วิสัยทัศน์ 2010 (2542 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก307.1416 ก525ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร : เมืองสีเทาของเด็กและเยาวชน / สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน.
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHQ792.ท9 .ส43 2550,307.76 ส263ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร : วิสัยทัศน์ 2010 : รายงานผลการสัมมนา / [ผู้จัดทำ จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์].
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก307.76 จ345ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา