Found: 389  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กรณีคดีฮาใบแดง / [ผู้เขียน ภุชงค์ นุตราวงศ์ ; คณะทำงาน สุเทพ พรหมวาศ ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งภุชงค์ นุตราวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556.
เลขเรียกJQ1749.A5 ภ622ส,324.6 ส736ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาลของ แอร์ เฌ ผู้เนรมิตวีรบุรุษผู้สื่อข่าวแตงแตง / เจษฎา ทองรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งเจษฎา ทองรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชนชุมชน , 2550
เลขเรียกAC159 จ583ห 2550,089.9591 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / บรรณาธิการ, นฤมล กาญจนทัต.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2536.
เลขเรียก089.9591 ร192 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี: บทความวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สั...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกAC158 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : บทความวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสต์ และศึกษาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยสง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป, 2536.
เลขเรียก300.8 ส133ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิด / โดย ป๋วย อึ้งภากรณ์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2518.
เลขเรียก308.2 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / นิคม จันทรวิทุร...[และค...
พิมพลักษณ์กรุงเืทพ ฯ : Openbooks, 2550.
เลขเรียก330 ย544 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนค...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักวิจัยและสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2543
เลขเรียก080 ส15ย 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 มิติการวิจัยเพื่อฟื้นฟูชาติ/ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2542.
เลขเรียกQ180.A1 ส61,001.44 ค14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest : edutainment essay / วรากรณ์ สามโกเศศ
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ สามโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2547.
เลขเรียกAC159 ว296บ 2547,089.95911 ว296บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheck & Balance
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550-<2553>
เลขเรียกHN700.55.A1 ช692 ล.1-<11> 2550-<2553>
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheck & Balance / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงเทียนการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกHN700.55 ส6ช 2551,361.1 ล761ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา