Found: 103  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องData Structure โครงสร้างข้อมูล ฉบับอ่านเข้าใจง่าย / ศรันญา มณีโรจน์ text
ชื่อผู้แต่งศรันญา มณีโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกQA76.9.D35 ศ-ค 2560,005.73 ศ165ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ = Marginalization / โดย สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกHM1136 .ส74 2546,301 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์ / ธีรยุทธ บุญมี.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2551.
เลขเรียก301 ธ376ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท-เอกสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 4, 26-27 มิถุนายน 2547 /...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 4 : 2547 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547].
เลขเรียกHM15 .ก64 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : แนวคิดและข้อโต้แย้งทางปรัชญาสังคมศาสตร์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ลิ่มมณี, ผู้แต่ง
เลขเรียก300.1 อ154ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : แนวคิดและข้อโต้แย้งทางปรัชญาสังคมศาสตร์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี.
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ลิ่มมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียกJA76 .อ37 2561,320.01 อ231ก
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองสีเขียว / เรียบเรียงโดย ประชา หุตานุวัตร.
ชื่อผู้แต่งประชา หุตานุวัตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2541.
เลขเรียกJA75.8 ป46,322.44 ป232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเขียนทางปรัชญา / ปรีดี พนมยงค์.
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสยามเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม, 2518.
เลขเรียกB29 .ป48,301 ป173ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนทุกคนจะถูกลืม / กษิดิศ อนันทนาธร text
ชื่อผู้แต่งกษิดิศ อนันทนาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกB63 ก333ค 2560,320.01 ก333ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดหลังตะวันตก / ธีรยุทธ บุญมี.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547.
เลขเรียกB831.2 ธ62 2547,320.54 ธ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดหลังตะวันตก = Post Western / ธีรยุทธ บุญมี.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายธาร, 2546.
เลขเรียกB831.2 ธ62,320.54 ธ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหวังกับจินตนาการทางมนุษยศาสตร์ / คงกฤช ไตรยวงค์ และธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559
เลขเรียกH62.5.ท9 ค55 2559,300 ค181 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นอนิจจังของสังคม / ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์นีติเวชช์, 2513.
เลขเรียก301.153 ป17ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา