Found: 169  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย" / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช....
ชื่อผู้แต่งซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย (2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546]
เลขเรียกHM1033 ซ322,300.72 ซ36ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง?" / สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHN700.55.A8 ส755 2548,303.484 ส 869 พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง?" : การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา วั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548
เลขเรียกHN700.55.Z9S65 ก643 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAsian rural sociological congress 2007 : globalization, competitiveness and human insecurity in rur...
ชื่อผู้แต่งAsian rural sociological congress 2007.
พิมพลักษณ์Bangkok : Social Research Institute, Chulalongkorn University, 2008.
เลขเรียกHT421 .A85 2008,301 A832 2007 v.1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2535.
เลขเรียกKPT74 ก64 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้ง 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHN700.55 ก64 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : สภานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวข...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา เรื่อง สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย (ครั้งที่ 1 : 2543 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHN700.55 ก6ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวขอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ม.ป.ป.
เลขเรียก301.72 ก475
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวขอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย (ครั้งที่ 1 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543]
เลขเรียกHN700.592.S65 ก475,301 ก475ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 19-20 ธันวาคม 2546 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2548
เลขเรียก301 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิยา : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย : ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย (ครั้งที่ 1 : 2543 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2543.
เลขเรียกHN700.592.S65 ก471ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวขอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 1 : 2543 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHN700.55.ก8 ก64 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยาครั้งที่ 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัต การปรับตัวของ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา:สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย(ครั้งที่ 1)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543
เลขเรียก301.072 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยาครั้งที่ 1 สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสัง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 1 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2543.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก475 ล.1-3 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเวทีภาคกลางและภาคตะวันออก : แผ่นดินเดียวกันแต่อยู่คนละโลก? : สังคมวิทยากับจินตน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเวทีภาคกลางและภาคตะวันออก (2553 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยลัยบูรพา, 2553
เลขเรียก301 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา