Found: 1,298  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย" / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช....
ชื่อผู้แต่งซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย (2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546]
เลขเรียกHM1033 ซ322,300.72 ซ36ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง?" : การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา วั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548
เลขเรียกHN700.55.Z9S65 ก643 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาตินพันธุ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งสุริยา สมุทคุปติ์
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
เลขเรียกDS570.ท94 ส74 2544,305.895911 ส866ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีที่มหาดไทยของ มท.2 / ประชา มาลีนนท์
ชื่อผู้แต่งประชา มาลีนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กระทรวงมหาดไทย, 2548.
เลขเรียกHM62.T5 ป231ป 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2534204 สังคมวิทยาการท่องเที่ยว = Sociology of tourism / ศิริ ฮามสุโพธิ์
ชื่อผู้แต่งศิริ ฮามสุโพธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539
เลขเรียก910 ศ446ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เสาวรีย์ ชัยวรรณ และวสันต์ ปัญญาแก้ว บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2558
เลขเรียกส.ร. 301 ช612ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือน ในการจัดระเบียบสังคมของ มท. 2 (ตุลาคม 2545 - มีนาคม 2546) / ประชา มาลีนนท์
ชื่อผู้แต่งประชา มาลีนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546.
เลขเรียกHM62.T5 ป231ด 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องData Structure โครงสร้างข้อมูล ฉบับอ่านเข้าใจง่าย / ศรันญา มณีโรจน์ text
ชื่อผู้แต่งศรันญา มณีโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกQA76.9.D35 ศ-ค 2560,005.73 ศ165ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKeizai to shakai 1 = เคไซโตะ ชะไค 1 / T. Parsons and N.J. Smelser ; translation Tominaga Kenichi.
ชื่อผู้แต่งParsons, Talcott, 1902-1979
พิมพลักษณ์Tokyo : Kabushiki Iwanami shoten, 1975.
เลขเรียกHM35 P37 1975
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSha kai kagaku wo gakubu = ชะไคคะกักคุโวะกักคุบุ / Ito Masami, Ooishi Yasuhiko, Mushiya Koji Kinhi...
ชื่อผู้แต่งIto, Masami.
พิมพลักษณ์Tokyo : Meikaikaku, 1970.
เลขเรียกJA76 I86
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSocial enterprise กิจการเพื่อแก้ปัญหาสังคม [จุลสาร] / โดย จิราภรณ์ วิหวา ; สำนักงานสร้างเสริมกิจการ...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ วิหวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, [2554].
เลขเรียกHM จ6ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายตราสามดวงกับคนไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2535.
เลขเรียกKQB190 . T5 ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย (2533 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2535.
เลขเรียกKPT74 ก64 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา