Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน / ไพบูลย์ เปียศิริ
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชียเพรส (1989), 2560.
เลขเรียกKPT1263 พ979,344 พ979ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2554 / โดย กองบรรณาธิการ ธรรมนิติ เพรส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2554
เลขเรียกKPT1264 ก35 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2557 / กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรนิติ เพรส, 2557.
เลขเรียกKPT1270 ก13 2557,344.593 ก392 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2558 / กองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2558.
เลขเรียกKPT1264 ก35 2558,344.01 ก139 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2560 / กองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560.
เลขเรียกKPT1264 ก35 2560,344.01 ก117 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2562 / โดย สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2562
เลขเรียกKPT1264 ก35 2562,344.01 ก117 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมกรไทยกับปัญหาแรงงาน / อารมณ์ พงศ์พงัน.
ชื่อผู้แต่งอารมณ์ พงศ์พงัน, 2487-2523.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ดวงกมล, 2521.
เลขเรียกHD4831 อ65,331 อ647ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ฉบับพิสดาร / โดย ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล
ชื่อผู้แต่งประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2527-2528.
เลขเรียกK ป198ค,344.01 ป197คอ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่าจ้างแรงงาน = Wages / บี. เจ. แม็กคอร์มิก ; [แปลโดย] ทองทิพย์ พานิชศุภผล.
ชื่อผู้แต่งแม็กคอร์มิก, บี. เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
เลขเรียกHD4909 ม852 2522,331.21 ม281ค 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่างการเตรียมรับข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิพม์ดีการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกKPT1270 ส723ต 2559,331 ส723ต 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนการต่อสู้กฏหมายลาคลอด 90 วัน : จดหมายที่ถูกส่งต่อ / เรียบเรียงโดย จะเด็จ เชาวน์วิไล ... [แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, 2558.
เลขเรียกHD6490.P8 บ128,344 บ128บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสหภาพแรงงานในประเทศไทย / สุชาติ หล่อโลหการ = Legal problems concerning the trad...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ หล่อโลหการ
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหภาพแรงงานฝ่ายบริหารในรัฐวิสาหกิจ = Administrative section of labor union in state enterprises / นา...
ชื่อผู้แต่งสุขี ผ่องอำไพ, 2507- ผู้แต่ง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแยกรัฐวิสาหกิจออกจากกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : จุดสิ้นสุด หรือ จุดเริ่มต้นของขบวนการแรงงานไทย : นาทีต่อ...
ชื่อผู้แต่งวิชัย โถสุวรรณจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์ธุรกิจการงานรายสัปดาห์, 2534.
เลขเรียก346.067 ว541ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา