Found: 93  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานและฐานะการเงินรายสหกรณ์ ประจำปี 2543 : สหกรณ์ร้านค้า / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2543.
เลขเรียกHG4027.4 ต117ร,334.2 ต137ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานและฐานะการเงินรายสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2544 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2544.
เลขเรียก334.2 ต137ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายสหกรณ์ ของสหกรณ์ร้านค้าประจำปี ... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--]-
เลขเรียก334.5 ร451 รสร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายสหกรณ์ ประจำปี ... ของสหกรณ์ร้านค้า / ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2537-
เลขเรียกHD3082.55.A4 ร451งฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายสหกรณ์ ประจำปี 2539 : สหกรณ์ร้านค้า / ศูนย์สารสนเทศ กองวิชากา...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน. ศูนย์สารสนเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2541.
เลขเรียก334.2 ต137ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายสหกรณ์ ประจำปี 2540 ของ : สหกรณ์ร้านค้า / ศูนย์สารสนเทศ กองวิ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน. ศูนย์สารสนเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2541.
เลขเรียก334.2 ต137ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายสหกรณ์ ประจำปี 2541 : สหกรณ์ร้านค้า / งานวิเคราะห์และรายงานสถ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน. ศูนย์สารสนเทศ. งานวิเคราะห์และรายงานสถิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2542.
เลขเรียก334.2 ต137ร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะ ประจำปี 2543 : ชุมชนสหกรณ์ทุกประเภท / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงิน...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2543.
เลขเรียก334.2 ต137ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน : สหกรณ์ทุกประเภท / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2556.
เลขเรียกHD3082.55.A4 ร451ผก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน : สหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2556 / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--]
เลขเรียก332.4 ต17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2543- / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2542- .
เลขเรียกHD3542.55.A4 ก45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำปี ... สหกรณ์ทุกประเภท / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเช...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2543-
เลขเรียกHD3082.55.A4 ร451สทร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำปี ... สหกรณ์ทุกประเภท / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัยกองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ, 2543-.
เลขเรียกHD3082.55.A4 ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี... / กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2543-
เลขเรียกHD1491.A5T5 ต137ร,334.2 ต137ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา