Found: 597  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พืชสวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน" : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 = The 8th National Ho...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะ, 2552.
เลขเรียกSB317.53 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พืชสวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน" : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 = The 8th National Ho...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะ, 2552.
เลขเรียกSB317.53 ก642 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปีแห่งการทำสาธารณประโยชน์ : มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ / บรรณาธิการ: หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร...
ชื่อผู้แต่งพินิตพันธุ์ บริพัตร หม่อมหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์, 2547.
เลขเรียกHS81.ท9 พ66 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffectiveness of an educational program to promote the safe use of pesticide amoung vegetable farmer...
ชื่อผู้แต่งAjit Pal Singh Raina, author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm : ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน Vol.5 / อุไร จิรมงคลการ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2558.
เลขเรียกSB320.9 .ก64,635.09593 ก551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm : ผักสวนครัว รั้วกินได้ / วิรัชญา จารุจารีต.
ชื่อผู้แต่งวิรัชญา จารุจารีต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2561.
เลขเรียกSB320.9 ว689ก 2561,635 ว689ก 2560
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm vol.1 : สนุกกับสวนเกษตรอินทรีย์ / อุไร จิรมงคลการ, บรรณาธิการ [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556
เลขเรียกS605.5 ก451 2556,631.584 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm vol.15 : เกษตรในเมือง Urban farming / วิรัชญา จารุจารีต, บรรณาธิการ
เลขเรียกSB320.9 ก451 2562,630 กม451 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & Farm Vol.16 : เครื่องแกงและพืชเครื่องเทศ / วืรัชญา จารุจารีต.
ชื่อผู้แต่งวิรัชญา จารุจารีต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกSB351.H5 ก451 2562,635 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & Farm Vol.2 : มาปลูกเห็ดด้วยตัวเอง / อุไร จิตรมงคลการ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกSB353 ก451 2557,635.8 ก275 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & Farm ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา / วิรัชญา จารุจารีต
ชื่อผู้แต่งวิรัชญา จารุจารีต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2559
เลขเรียกSB320.9 ก451 2559,635 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKitchen garden / ศศิยา ศิริพานิช, เสริมศิริ จันทร์เปรม.
ชื่อผู้แต่งศศิยา ศิริพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2553.
เลขเรียกSB475.9.ผ6 ศ56 2553,635 ศ295ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKitchen garden สวนสวยกินได้ / ศศิยา ศิริพานิช เสริมศิริ จันทร์เปรม
ชื่อผู้แต่งศศิยา ศิริพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านเเละสวน, 255?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet's grow veggies [จุลสาร] = ชวนหนูๆ มาปลูกผัก / เรื่อง: ดวงกมล วงศ์วรจรรย์ ; ภาพ: อภิชาติ ศิริ...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล วงศ์วรจรรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารบ้านและสวน, 2557.
เลขเรียกSB ด52ล 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา