Found: 560  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปีแห่งการทำสาธารณประโยชน์ : มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ / บรรณาธิการ: หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร...
ชื่อผู้แต่งพินิตพันธุ์ บริพัตร หม่อมหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์, 2547.
เลขเรียกHS81.ท9 พ66 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm : ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน Vol.5 / อุไร จิรมงคลการ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2558.
เลขเรียกSB320.9 .ก64,635.09593 ก551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm vol.1 : สนุกกับสวนเกษตรอินทรีย์ / อุไร จิรมงคลการ, บรรณาธิการ [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556
เลขเรียกS605.5 ก451 2556,631.584 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & Farm Vol.15 : เกษตรในเมือง Urban Farming / วิรัชญาจารุจารีต.
ชื่อผู้แต่งวิรัชญา จารุจารีต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียก630 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & Farm Vol.2 : มาปลูกเห็ดด้วยตัวเอง / อุไร จิตรมงคลการ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกSB353 ก451 2557,635.8 ก275 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & Farm ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา / วิรัชญา จารุจารีต
ชื่อผู้แต่งวิรัชญา จารุจารีต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2559
เลขเรียกSB320.9 ก451 2559,635 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKitchen garden / ศศิยา ศิริพานิช, เสริมศิริ จันทร์เปรม.
ชื่อผู้แต่งศศิยา ศิริพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2553.
เลขเรียกSB475.9.ผ6 ศ56 2553,635 ศ295ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKitchen garden สวนสวยกินได้ / ศศิยา ศิริพานิช เสริมศิริ จันทร์เปรม
ชื่อผู้แต่งศศิยา ศิริพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านเเละสวน, 255?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet's grow veggies [จุลสาร] = ชวนหนูๆ มาปลูกผัก / เรื่อง: ดวงกมล วงศ์วรจรรย์ ; ภาพ: อภิชาติ ศิริ...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล วงศ์วรจรรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารบ้านและสวน, 2557.
เลขเรียกSB ด52ล 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little farm vol. 1 : ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ / นคร ลิมปคุปตถาวร
ชื่อผู้แต่งนคร ลิมปคุปตถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกSB321 น-ม 2557,635 น114ม 2557 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little farm. vol. 01, ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้ / นคร ลิมปคุปตถาวร.
ชื่อผู้แต่งนคร ลิมปคุปตถาวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียกSB324.3 น114 2559,635 น11ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy organic life / ศิริกุล ซื่อต่อชาติ (ป้อม) เขียน ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, บรรณาธิการ ; บุญชัย โตธนายา...
ชื่อผู้แต่งศิริกุล ชื่อต่อชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2558
เลขเรียกSB320.9 ศ65,631.584 ศ448ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPocket garden vol.3 สวนสวยกินได้ / กาญจนา เอนอ่อน : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2558
เลขเรียกSB320.9 พ482 2558,712.6 พ482 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา