Found: 200  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm : ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน Vol.5 / อุไร จิรมงคลการ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2558.
เลขเรียกSB320.9 .ก64,635.09593 ก551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKitchen garden / ศศิยา ศิริพานิช, เสริมศิริ จันทร์เปรม.
ชื่อผู้แต่งศศิยา ศิริพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2553.
เลขเรียกSB475.9.ผ6 ศ56 2553,635 ศ295ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little farm vol. 1 : ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ / นคร ลิมปคุปตถาวร
ชื่อผู้แต่งนคร ลิมปคุปตถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกSB321 น-ม 2557,635 น114ม 2557 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little farm. vol. 01, ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้ / นคร ลิมปคุปตถาวร.
ชื่อผู้แต่งนคร ลิมปคุปตถาวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียกSB324.3 น114 2559,635 น11ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกและบ่งชี้คุณลักษณะภูมิทัศน์ พื้นที่เกษตรกรรมเมือง : กรณีศึกษา สวนผักอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร แ...
ชื่อผู้แต่งสืบสิริ ศรีธัญรัตน์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำขนมเพชรบุรี [videorecording] ; เครื่องปั้นดินเผา ; การทำสวนผัก ; การทำร่มเชียงใหม่ ; อาชีพเสริม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนผัก / ชำนาญ เขียวอำไพ
ชื่อผู้แต่งชำนาญ เขียวอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์, 2554
เลขเรียก635.4 ช215ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนผัก / ชำนาญ เขียวอำไพ.
ชื่อผู้แต่งชำนาญ เขียวอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียก635 ช532ก4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนผัก / ชำนาญ เขียวอำไพ.
ชื่อผู้แต่งชำนาญ เขียวอำไพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียก635 ช532ก 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนผัก / ชำนาญ เขียวอำไพ.
ชื่อผู้แต่งชำนาญ เขียวอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิพม์, 2548.
เลขเรียก635
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนผัก / ชำนาญ เขียวอำไพ.
ชื่อผู้แต่งชำนาญ เขียวอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์, 2549.
เลขเรียก635
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนผัก / ชำนาญ เขียวอำไพ.
ชื่อผู้แต่งชำนาญ เขียวอำไพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียก635.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนผัก กษ ท 010 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาอาชีพ หมวดเกษตรกรรม / กรมวิชาการ ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2526.
เลขเรียก635
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / ดนัย บุณยเกียรติ, นิธิยา รัตนาปนนท์.
ชื่อผู้แต่งดนัย บุณยเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกSB323 ด123 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา