Found: 154  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เศรษฐีใหม่สวนยาง" : การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง = "New ruber pla...
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ทองปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกว 633.8952 ท172ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm : ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน Vol.5 / อุไร จิรมงคลการ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2558.
เลขเรียกSB320.9 .ก64,635.09593 ก551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & Farm ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา / วิรัชญา จารุจารีต
ชื่อผู้แต่งวิรัชญา จารุจารีต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2559
เลขเรียกSB320.9 ก451 2559,635 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKitchen garden / ศศิยา ศิริพานิช, เสริมศิริ จันทร์เปรม.
ชื่อผู้แต่งศศิยา ศิริพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2553.
เลขเรียกSB475.9.ผ6 ศ56 2553,635 ศ295ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKitchen garden สวนสวยกินได้ / ศศิยา ศิริพานิช เสริมศิริ จันทร์เปรม
ชื่อผู้แต่งศศิยา ศิริพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านเเละสวน, 255?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet's grow veggies [จุลสาร] = ชวนหนูๆ มาปลูกผัก / เรื่อง: ดวงกมล วงศ์วรจรรย์ ; ภาพ: อภิชาติ ศิริ...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล วงศ์วรจรรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารบ้านและสวน, 2557.
เลขเรียกSB ด52ล 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little farm vol. 1 : ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ / นคร ลิมปคุปตถาวร
ชื่อผู้แต่งนคร ลิมปคุปตถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกSB321 น-ม 2557,635 น114ม 2557 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy organic life / ศิริกุล ซื่อต่อชาติ (ป้อม) เขียน ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, บรรณาธิการ ; บุญชัย โตธนายา...
ชื่อผู้แต่งศิริกุล ชื่อต่อชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2558
เลขเรียกSB320.9 ศ65,631.584 ศ448ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPocket garden vol.3 สวนสวยกินได้ / กาญจนา เอนอ่อน : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2558
เลขเรียกSB320.9 พ482 2558,712.6 พ482 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPocket garden สวนแบบประหยัดที่เจ้าของจัดเอง / บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง [text]
พิมพลักษณ์บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ : 2557
เลขเรียกSB472.45 พ482 2557,712.6 พ482
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเชิงทดลองเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ขั้...
ชื่อผู้แต่งประยุทธ ศรีดารา
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนผัก / ชำนาญ เขียวอำไพ.
ชื่อผู้แต่งชำนาญ เขียวอำไพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกSB323 ช532ก 2547,635.4 ช 591 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผัก / วสันต์ กฤษฎารักษ์.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ กฤษฎารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรสาส์น, 2544.
เลขเรียก635 ว358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผักสวนครัวหัวใจชื่นบาน, หนังสือ่านเพิ่มเติมกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพชุดงานเกษตร
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2530
เลขเรียก635 ว32ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา