Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ย่ำขาง" การรักษาแบบพื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษาหมอสำราญ มาฟู อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย = "Yum-Khang...
ชื่อผู้แต่งกันยานุช เทาประเสริฐ 2521-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียกRS180.ท9ห8 ก63 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียที่แยกได้จากปมรากของพืชสมุนไพรไทย / โดย...
ชื่อผู้แต่งชณชนก ลีฬหาวงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกQR113 ช32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบตลาดและการบริหารหน้าที่ธุรกิจเพื่อนำเครื่องปรุงจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทยใหม่เข้าสู่ตลาด : ก...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพ มหาวิทาลัยสวนดุสิต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรยายภาคทฤษฎีหลักสูตรการประยุกต์การแพทย์พื้นบ้านเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบันประสบการณ์ประเทศไทย วั...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2540?]
เลขเรียกWB50.JT3 ก461 [2540?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการจับกระแส : การรักษาและยาใหม่ 3 = Natural sources & active compound discovery 3 / จ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการจับกระแส : การรักษาและยาใหม่ (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : คณะ, 2551.
เลขเรียกRS3 ก482จ ล.3,QV3 ก482ช 2551 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเหมาะสม / ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : มหาวิทยาลัยฯ, 2544].
เลขเรียกRS180.ท9 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเรื่อง จับกระแส : การรักษาและยาใหม่ 3 = Natural sources \& active compound discover...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่อง จับกระแส : การรักษาและยาใหม่ 3 (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกRM301 ก482 2551,W3 ก482จ 2551,615.5 ศ529จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสภาพจริงและพัฒนาแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสมุนไพรของผู้...
ชื่อผู้แต่งจิตพนธ์ ชุมเกตุ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556]
เลขเรียกHC445.Z9P63 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม : การสำรวจข้อมูล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
เลขเรียก370.115 ก493
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัย =...
ชื่อผู้แต่งคีรีบูน จงวุฒิเวศย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
เลขเรียกวจ 615.321 ค747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตำรายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา / โดย สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ.
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกRS180.ท9 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาปริมาณโลหะหนักในเหง้าหรือรากของพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิ...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกQK99 ช617 2553,615.32439 ช617ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาสมุนไพรของคลินิกแพทย์แผนไทยโดยใช้หลักเทคโนโลยีสะอาด : กรณีศึกษาโรงพยาบา...
ชื่อผู้แต่งสุทธิรัตน์ ศิลาคำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกQH541 ส73 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปไก่ด้วยสมุนไพรไทย [videorecording] / วิทยากร ศิริ ถิ่นพายัพ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา