Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตสังคมไทย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ / ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552
เลขเรียกLB2832.4.T5 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรไทย สำเร็จรูป : รายงานวิจัยฉบับสมบูร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้, 2550
เลขเรียกTX819.A1 ก64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่อง ตำรายาหมอหิ้น โชติอัมมร [หนังสืออิเล็กทรอนิ...
ชื่อผู้แต่งครื่น มณีโชติ.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546.
เลขเรียกRS180.T5 ค47ก 2546eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่องตำรายาแก้งูพิษ แก้ผี แก้คุณไสย แก้ริดสีดวงงอก...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาทักษิณ, 2554.
เลขเรียก615.321 บ633ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่องตำรายาแก้พิษงู แก้ผี แก้คุณไสย แก้ริดสีดวงงอ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียก615.321 บ563ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง ตำรายา ขันธวิภังคิณี / บุ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556.
เลขเรียกPL4200.5 บ72 2556,895.91 บ563ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น : โรง...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา ปล้องบรรจง
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก372.357 ช 188 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางการบัญชี / เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา เกื้อเกตุ
พิมพลักษณ์ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560
เลขเรียกHF5655.T5 พ72 2560,001.4 พ535ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของหมากหมก : รายงานการวิจัย / อรุณพร อิฐรัตน์...[และคณะ]
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
เลขเรียกSB315.A73 ก64 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะการใช้สมุนไพรของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนใต้ 7 จังหวัด / ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, [2525].
เลขเรียกRM666.H33 ป422,581.634 ป422ก 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะการใช้สมุนไพรของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนใต้ 7 จังหวัด / โดย ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, [2526?]
เลขเรียก615.321 ป422ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านเอดส์ / วีณา จิรัจฉริยากูล ... [และคนอื่น ๆ]. ต้นทุนและผลการอบไอน้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย , 2543.
เลขเรียกRS164 ร64 2543,615.321 ร451(1) 20
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจพันธุ์ไม้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตภาคใต้ (กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติทะเลบัน) = Surve...
ชื่อผู้แต่งอรุณพร อิฐรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2543.
เลขเรียกSB323.ต9 อ47 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจพันธุ์ไม้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคใต้ (กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติทะเลบัน) / อรุณพ...
ชื่อผู้แต่งอรุณพร อิฐรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2549
เลขเรียก581.634 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้ทางสังคมกับการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาพื้นบ้าน : กรณีศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสมุนไพรไทยในชุ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย จันทร์อยู่.
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา