Found: 85  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เห็ดเป็นยาแห่งป่าอีสาน / ผู้เขียน วินัย อุษากลิ่นหอม.
ชื่อผู้แต่งวินัย อุษากลิ่นหอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสุขภาพไทย, 2548.
เลขเรียกRM666.M87 ว63,QV752 ว6ห 2548,615.321 ว73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกกยาอีสาน / ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียกQK99.ท9 ม544 2543,615.321 ก111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมุนไพรศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง / วิทยานิพนธ์ ของ พิสิฏฐ์ บุ...
ชื่อผู้แต่งพิสิฏฐ์ บุญไชย
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 615.321 พ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการย่างไฟ : ภูมิปัญญาอีสานรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ / ผู้เรียบเรียง วีระ ทองเนตร, ถวิล ชนะบุญ.
ชื่อผู้แต่งวีระ ทองเนตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสุขภาพไทย, 2554.
เลขเรียกR733 ว841 2554,615.321 ว37ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาแบบพื้นบ้านโดยใช้สมุนไพรของชาวชนบท อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ / วุฒินันท์ พระภูจำนงค์
ชื่อผู้แต่งวุฒินันท์ พระภูจำนงค์
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกRM666.H33 ว866ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาอาหารไทยเพื่อสุขภาพ : รายงานการวิจัย = Research and development of Thai food for he...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก641.302 ก514(5) 2551 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาอาหารไทยเพื่อสุขภาพ : รายงานการวิจัยชุดโครงการ = Research and development of Thai f...
ชื่อผู้แต่งนาถธิดา วีระปรียากูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก641.302 น464ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้ยาพื้นบ้านรักษาสัตว์ใน 3 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Study of indigenous medici...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
เลขเรียกSF918.B5 ก522,QV767 ช748 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพรรณพืชพื้นเมือง องค์ความรู้ชุมชนและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์พรรณพืชพื้นเมือง ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2545.
เลขเรียก581.634 ก278 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาหมอยาฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Study on the wisdom of traditional he...
ชื่อผู้แต่งสุโรจน์ แพงมา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, [2548]
เลขเรียกWB50.JT3 ส867 [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารวบรวมและประยุกต์ใช้ยาพื้นบ้านอีสาน : รายงานวิจัย / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
เลขเรียกส 615.321 ม56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นหนาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Che...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
เลขเรียกวจ 581.63 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของรากพังคี (Croton crassifolius geiseler) / วิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งเวียงทอง นุ่นภักดี
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 581.49 ว82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังคายนาตำรายาพื้นบ้านอีสาน = Clarification traditional medicine in palm manucript, Northeastern...
ชื่อผู้แต่งอุษา กลิ่นหอม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันสุขภาพวิถีไทย, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552.
เลขเรียก610.6961 อ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดีของโคราช เล่มที่ 3 / วิทยาลัยครูนครราชสีมา.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครราชสีมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์, 2525.
เลขเรียกDS568 น4ข52 2525,301.29593 น11ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา