Found: 175  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง105 ผักเป็นยา อายุยืน ชะลอวัย / พฤกษ์ นิมิตรพรอนันต์.
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ นิมิตรพรอนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2549.
เลขเรียกQV766 พ431ห 2549,615.321 พ431ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!! / ธีระวุฒิ ปัญญา
ชื่อผู้แต่งธีระวุฒิ ปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกRM 666.S462 ธ676ส 2556,665.35 ธ676ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDetermination of spectrometry and anticancer activity of Polyalthia evecia fractions / กันย์สินี วช...
ชื่อผู้แต่งกันย์สินี วชิรทานะรมณ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระชายดำ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บรรณาธิการ :บังอร ศรีพานิชกุลชัย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา , 2553.
เลขเรียกRS165.Z5 ก214,QV766 ก214 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระชายดำ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ = Kaempferia parviflora : research and product development / ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกQV766 ก4 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระชายดำ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ = Kaempferia parviflora : research and product development / ...
ชื่อผู้แต่งบังอร ศรีพานิชกุลชัย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกRS165.Z5 ก214 2557,QV766 ก214 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระชายดำ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ = Kaempferia parviflora : research and product development / บั...
ชื่อผู้แต่งบังอร ศรีพานิชกุลชัย.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียก615.19 บ249ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระเทียม : พืชสมุนไพรไร้เทียมทาน ลดอ้วน ปลอดเบาหวาน / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [2552?].
เลขเรียกRM666.G15 ก218,QV766 ก46,615.32433 ก 151 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระเทียม : สมุนไพรมหัศจรรย์ / พอล ไชม่อนส์, เขียน ; ศักดิ์ บวร, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งไซม่อนส์, พอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2534.
เลขเรียกRM666.G15 ซ958 2534,QV766 ซ958ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชายาวิเศษ / เรียบเรียงโดย สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศุภกิจไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2562
เลขเรียกRM666.C266 ส44 2562,QV766.5.C2 ส274ก 2562,633.79 ส274ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของพืชสมุนไพรไทย= Antioxidative activitie...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา ศรีบัณฑิต
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2546.
เลขเรียกRS180.T5 ก64 2546,QV767 ก482ผ 2546,615.321 ก275ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันการทำลายเซลล์เมลาโนไซท์ และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านที่...
ชื่อผู้แต่งกฤตติญารัตน์ สมวงศ์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสารสกัดรางจืดเพื่อใช้รักษาแผลอักเสบในช่องปากในผู้ป่วยมะเร็ง = Development of thunbergia lau...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2545]
เลขเรียกRC280.M6 ก494,QV766 ก494ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผ่นฟิล์มผงเนื้อในเมล็ดมะขามผ่านกระบวนการให้ความร้อนผสมสารสกัดเปลือกมังคุดและการทดสอบฤทธิ์กา...
ชื่อผู้แต่งธรัลหทัย ดีมา.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา