Found: 201  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2546 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกCC65 .ศ65 2546,930.1 ด217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชการคณะโบราณดี ปี 2546 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกCC65 ศ6ด 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 เคล็ดลับระงับโรค = The secrets of peole who never get sick / นภนันท กลกิจเกรียงไกร แปล ; Gene S...
ชื่อผู้แต่งสโตน, จีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะวันส่อง, 2555.
เลขเรียกRA 778 ส177ย 2555,616.082 ส39ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 สูตรผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ / ปนัดดา แสงธรรมชัย, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เกรท ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์, 2553.
เลขเรียกHF5381 ก832,331.76 ก511 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง@nything...สิ่งสารพัน / จันทร์รวี.
ชื่อผู้แต่งจันทร์รวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2553.
เลขเรียกAC159 .จ63 2553,640 จ274อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [electronic resource] : นอกกะลาโอสถ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125นก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาเกษตรทางเลือก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534].
เลขเรียกS293 ก43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยบูรณาการ "จากหิ้งสู่ห้าง" ครั้งที่ 2 / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548.
เลขเรียกQ180.ท9 ก64,011.7 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพเบื้องต้น และการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการวิจัยฤทธิ์และการศึกษาก่อนการตั้...
ชื่อผู้แต่งชฎารัตน์ อัมพะเศวต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2556]
เลขเรียกส.ร. 615.321 ช132ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความต้องการโดยรวมทางส่วนประสมทางการตลาดต่อยารมไอน้ำสมุนไพรรูปแบบน้ำของประชาชนในอำเภอเมือง จั...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี, คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก615.321 ก525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ ประจำปี 2548 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกQ180.T5 ว625 2549,352.74 ก522 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม / [ผู้รวบรวมและเรียบเรียง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ; บรรณาธิการ กัญ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2540
เลขเรียกR729.5.R87 พ887อ 2540,WZ309 พ887ก 2540,610.28 พ53ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทย สายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม : รวมบทความทางวิชาการ / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2540-
เลขเรียกR611.ท9 พ725,WB50.JT3 ก495 2540,610.28 พ53ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทยกับปัญหาสมรรถภาพทางเพศ / ผู้รวบรวม เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, กัญจนา ดีวิเศษ ; บรรณาธิการ ภ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
เลขเรียกRC889 ก495,WB925 ก495 2542,610.28 พ53ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา