Found: 99  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จัก / รวบรวมโดย หมอสมุนไพรพื้นบ้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี, 2544-
เลขเรียกQK99.T5 ส647,633.88 ส647 ล.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร : ภาคพิเศษ = Identification of medicinal plants : special vol. / โดย สม...
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูติยานันต์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
เลขเรียกQK99.A1 ส265,QV752 ส265ก 2542,581.63 ส265ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร : ภาคพิเศษ = Identification of medicinal plants:special vol./ สมพร ภูต...
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูติยานันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
เลขเรียกQK 99 ส265ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย : พ่อใหญ่จารย์เคน ลาวงศ์ / เสาวภา พรสิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์, เพ...
ชื่อผู้แต่งเสาวภา พรสิริพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2539 .
เลขเรียกR729.5.R87 ก522,WB50 ก522 2539,303.4 ส943ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร / พรชุลี อาชวอำรุง
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง, 2561
เลขเรียกPL4178 พ42 2561,382.5 ช613 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย : ว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย / สมพร ภูติยานันต์
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูติยานันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ , 2542
เลขเรียกW61 ส265ค 2542,615.321 ส265ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย / สมพร ภูติยานันต์.
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูติยานันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
เลขเรียกRM666.H33 ส45 2542,QV760 ส265ค 2542,615.88 ส16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรณามหารารา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2542 / ช...
ชื่อผู้แต่งชยันต์ พิเชียรสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2544.
เลขเรียกRS180.T5 ช193ค 2544,QV738 ช4ค 2544,615.321 ช1611ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปลูกสมุนไพร : ถูกต้องตามหลักวิชาการ / โดย "ภาณุทรรศน์"
ชื่อผู้แต่งภาณุทรรศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [254-]
เลขเรียกSB351.H5 ภ431 [254-],581.63 ภ431ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อพฤกษศาสตร์สมุนไพรจีนในประเทศไทย / โดย ดรุณ เพ็ชรพลาย.
ชื่อผู้แต่งดรุณ เพ็ชรพลาย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2541.
เลขเรียกQK99 ด472 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อพืชสมุนไพรและประโยชน์ / โดย คณาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก615.321 ช599 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา