Found: 361  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พรรณพฤกษาคู่มือเก็บยา 1 : อโรคยาศาล วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร จ. ชัยภูมิ / พระธาตรี อุปฺปลวณฺโณ.
ชื่อผู้แต่งพระธาตรี อุปฺปลวณฺโณ.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร, 2555.
เลขเรียกQK99 พ223 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 ตำรับยาใกล้ตัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจส์ท (ประเทศไทย), 2549.
เลขเรียกRA776.95 พ63 2549,QV767 ต6 2549,613 ห 182 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHerbs for health ธุรกิจรวยเร็ว รวยแรง [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2553.
เลขเรียกHD ฮ7 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการใช้สมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในส่วนภูมิภาค : คู่มือ / สำรวย ทรัพย์เจริญ ...[แล...
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, 2533.
เลขเรียก615.321 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางการบัญชี / เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา เกื้อเกตุ
พิมพลักษณ์ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560
เลขเรียกHF5655.T5 พ72 2560,001.4 พ535ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินล้างเชื้อโรค / สุภัทรา
ชื่อผู้แต่งสุภัทรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มินิแบร์, 2556
เลขเรียกRA784 ส836 2556,WB300 ส836 2556,615.854 ส836ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินเป็นลืมป่วย / เรียบเรียง นิพนธ์ วีระธรรมานนท์
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ วีระธรรมานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ห้างฯ สหประชาพาณิชย์, [2551?]
เลขเรียกWB400 น617ก 2551?,613 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินเป็นลืมป่วย : ล้างสารพิษในร่างกาย : คู่มือเพื่อสุขภาพดี ราศีแจ่มใส / [บรรยายโดย : สุทธิวัสส์ คำ...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ วีระธรรมานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ห้างฯ สหประชาพาณิชย์, [2548]
เลขเรียกRM216 น616,QT235 น616 2548,613.2 น365ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินเพื่อสุขภาพ : คู่มือเพื่อคนรักสุขภาพ / มูลนิธิคุณแม่เพื่อสุขภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ, 2551.
เลขเรียกRA784 ก64,QU145 ก677 2551,613 ม686ก10
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินเพื่อสุขภาพดี : คู่มือคนรักสุขภาพเพื่อประชาชน / [บรรณาธิการศัลยา คงสมบูรณ์เวช].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ, 2554.
เลขเรียกTX551 ก677 2554,QU145 ก677 2554,613.2 ก677
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อแนะนำในการใช้สมุนไพร / บรรณาธิการ นันทวัน บุณยะประภัศร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์พันธุ์วิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, [254-?].
เลขเรียกRS164 ข58,QV766 ข286 2547?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ คู่บ้าน เล่ม 1 : ผลไม้อาหารก็เป็นยาได้ / วีรชัย มาศฉนาดล, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมี , 2530.
เลขเรียก635 ค246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ คู่บ้าน เล่ม 2 : อาหารก็เป็นยาได้ ผัก / วีรชัย มาค์ฉมาดล, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมี , 2530.
เลขเรียก635 ค246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ พื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจพอเพียง / พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.
เลขเรียก615.321 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา