Found: 144  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 hidden GEMS : เมืองต้องห้ามพลาด / Lonely Planet Traveller Thailand.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ททท., [2558]
เลขเรียกDS566.2 ส728 [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 hidden GEMS : เมืองต้องห้ามพลาด / Lonely Planet Traveller Thailand.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ททท., [2558].
เลขเรียกDS566.2 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 hidden GEMS : เมืองต้องห้ามพลาด / Lonely Planet Traveller Thailand.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ททท., [2558].
เลขเรียก915.93 ส358
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGood eat guide / พรรณรวี ชัยอิ่นคำ.
ชื่อผู้แต่งพรรณรวี ชัยอิ่นคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด จำกัด , 2552.
เลขเรียกรอวิเคราะห์,915.9362 อ216
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทาน '54 / กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชื่อผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2554.
เลขเรียกBQ6337.ส52จ47 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นไท ปลดพันธนาการ "หนี้สิน" ในแบบฉบับบ้านสามขา : โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ปัญหาหน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกDS589.N35 ม862 2546,332.02402 ก217
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม = Stractegies to pr...
ชื่อผู้แต่งกัญญานัส แก้วรักษา
เลขเรียกG156.5.E26 ก384ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายรายได้และการจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน : โครงการท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไ...
ชื่อผู้แต่งจินตนีย์ จินตรานันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม / จรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งจรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกAM79.ท9 จ44 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบภายในหนึ่งวัน (One day trip) ในจังหวัดสมุทรสงคราม = The route tour for...
ชื่อผู้แต่งปัณรส ปัญจะ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2558
เลขเรียก915.93 ป529ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณเทศบาลตำบลอัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง / มินตรา ติรณปริญญ์ = Commun...
ชื่อผู้แต่งมินตรา ติรณปริญญ์, 2522-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง จังหวัดสมุทรสงคราม / สารนิพนธ์ ของ จิรวรรณ สุวรรณเนตร.
ชื่อผู้แต่งจิรวรรณ สุวรรณเนตร.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก371.334 จ377ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม / สุชิน แส...
ชื่อผู้แต่งสุชิน แสงละออ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหว...
ชื่อผู้แต่งจาตุรนต์ ภักดีวานิช
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก915.93 จ297ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิประเทศ ดิน และการใช้ที่ดิน บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง / ปริญญานิพน...
ชื่อผู้แต่งสมชาย เลี้ยงพรพรรณ
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกวจ 915.93 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา