Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานทางการเมือง ของนายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ / ธวัช คำธิตา
ชื่อผู้แต่งธวัช คำธิตา
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?].
เลขเรียก320.9593 ธ 525 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานทางการเมืองของนายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ / ธวัช คำธิตา
ชื่อผู้แต่งธวัช คำธิตา
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกวพ 320.9593 ธ562ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : รายงานผลการศึกษาวิจัย นำเสนอต่อ สำนักงานคณะ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
เลขเรียก324 ก493
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2554 : จังหวัดกร...
ชื่อผู้แต่งพรรณชฏา ศิริวรรณบุศย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เลขเรียกJQ1749.A5 ส-ก 2558,324.09593 พ2กกท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดตาก ...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ ยาทะเล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เลขเรียกวจ JQ1749.A5 ท115,324.593 ท152ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดเชีย...
ชื่อผู้แต่งรักฏา เมธีโภคพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกวจ JQ1749.A5 ร284,324.593 ร111ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาการหาเสียงเลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เขตเลือกตั้งที่ 5 ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ตั้งมกรา
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสัญญาที่ว่างเปล่าจากนักเลือกตั้ง ? / [บรรณาธิการ อัจฉรา รักยุติธรรม]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและองค์กรประชาชนภาคเหนือ : มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคเหนือโดยองค์กรชุมชน, 2544.
เลขเรียกJQ1748 ค383
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสัญญาที่ว่างเปล่าจากนักเลือกตั้ง ? / [บรรณาธิการ อัจฉรา รักยุติธรรม]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและองค์กรประชาชนภาคเหนือ : มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคเหนือโดยองค์กรชุมชน, 2544.
เลขเรียกJQ1748 ค383
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสัญญาที่ว่างเปล่าจากนักเลือกตั้ง ? / อัจฉรา รักยุติธรรม, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : หจก.เชียงใหม่บีเอสการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกTJ1748 ค383 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมืองเชียงใหม่ วันที่ ...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ รุ่งวิสัย
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ. : ม.ป.ท, 2532]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ / รักฎา เมธีโภคพงษ์ และ วีระ เลิศสมพร
ชื่อผู้แต่งรักฎา เมธีโภคพงษ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551.
เลขเรียกJQ1749.A795 ร284,324.2092 ร284น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของระบบการเลือกตั้งแบบผสมต่อความเป็นสถาบันพรรคการเมืองไทย / ฮักแล ลี
ชื่อผู้แต่งลี, ฮักแล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
เลขเรียกJQ1749 ล511ผ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอฮอด จ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ประทุมวงศ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียกDS570.ม8 ส454 2537
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองของชาวเขาในภาคเหนือของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีของการเลือกตั้ง : รายงานการวิจัย
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
เลขเรียก324.9593 ส282พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา