Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาที ฟิตสมองอัจฉริยะ = Kids'' 10-minute brain workout / Gareth Moore ; ศรินธร ซอหะซัน, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งมัวร์, กาเรท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกGV1493 ม385,153.93 ม385ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง53 รูปแบบชีวิต พิชิตสมองเสื่อม / Yoneyama Kimihiro, เขียน ; พีรวัธน์ เสาวคนธ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งคิมิฮิโร, โยเนยามะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกQP376 ค64,612.82 ค363ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKeep your brain fit : ออกกำลังความคิดฟิตพลังสมอง : 101 แบบฝึกหัดบริหารเชาวน์ / Gareth Moore เขียน ...
ชื่อผู้แต่งมัวร์, แกเร็ธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกBF431 ม65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ = Critical thinking of preschool children...
ชื่อผู้แต่งธัญลักษณ์ ลีชวนค้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกว 155.4238 ธ454ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ การคิดเอกนัยด้านสัญลักษณ์หกฉบับ ตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด ...
ชื่อผู้แต่งมิ่ง เทพครเมือง.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก153.93 ม 636 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์วัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญาฉบับภาษาไทย ด้านความตั้งใจ และความจำขณะทำงาน : รายงานก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์วัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญาฉบับภาษาไทย ด้านความตั้งใจ และความจำขณะทำงาน : รายงานกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก153.93 ก494 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์วัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญาฉบับภาษาไทย ด้านความตั้งใจ และความจำขณะทำงาน = Developi...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ บุญเติม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียกว 153.93 ท364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ โดยใช้แบบฝึกที่สร้างตามทฤษฎีสมรรถภาพทางสมองของเทอร์สโตน / วิจัย...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540.
เลขเรียก507.072 ช495ก 2540 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกที่สร้างตามทฤษฎี สมรรถภาพทางสมองของเทอร์สโตน / วิจ...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท.) : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540.
เลขเรียก507.072 ช 517 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถตามทฤฤษฏีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นประะถมศึกษาปีที่ 6 / หนึ่งฤทัย จินด...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย จินดาไทย
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกLB3051 ห159ก 2546,153.93 ห 185 ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญาฉบับภาษาไทย : รายงานการวิจัย = The development of cogi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก153.93 ก494 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดความถนัด / ทองห่อ วิภาวิน.
ชื่อผู้แต่งทองห่อ วิภาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523.
เลขเรียกLB1131 .ท58,153 ท324ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดสมองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยตัวแบบโลจิทเมื่อตัวแปรตอบสนองเป็นแบบสองกลุ่ม / ...
ชื่อผู้แต่งอวิกา โรจน์วิรัตน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเอกสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกQA278 อ56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / โดย เกียรติสุดา ไชยสุ
ชื่อผู้แต่งเกียรติสุดา ไชยสุ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียกLB1131 ก855,371.26 ก277ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา