Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการประเมินระดับมลภาวะในน้ำโดยการวิเคราะห์ตัวแปรทางเคมีโดยใช้สมการถดถอยในการว...
ชื่อผู้แต่งอารียา อุบลพิทักษ์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS/FW (เล่มที่ 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สมการถดถอยชนิดต่าง ๆ และการวิเคราะห์ปัจจัย / วิยะดา ตั...
ชื่อผู้แต่งวิยะดา ตันวัฒนากูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกQA 297 ว678อ [2546],005.369 ว678อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองข้อมูลของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The Generation of ...
ชื่อผู้แต่งมานะชัย รอดชื่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกส.ร. 519.536 ม2511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด / สุรศักดิ์ รัตโนดม
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ รัตโนดม
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกQA211 ส854ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ / จิตรวี วีระประดิษฐ = An es...
ชื่อผู้แต่งจิตรวี วีระประดิษฐ, 2513-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในแม่น้ำบางปะกงโดยสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคุณ = Preciction of dissolved...
ชื่อผู้แต่งกนกอร แก้วดวงสี.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การกระจายของคนพิการในประเทศไทยด้วยสมการถดถอยเชิงพื้นที่ / กัญญารัตน์ อ่วมกลิ่น
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ อ่วมกลิ่น
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ที่บ่งชี้คุณภาพแม่น้ำทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS = St...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร สมบุญ
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา, ผู้แต่ง
เลขเรียก519.535 ก399ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา, 2562
เลขเรียกQA278.3 ก399 2562,519.535 ก117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS / ยุทธ ไกยวรรณ์
ชื่อผู้แต่งยุทธ ไกยวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQA278.3 ย351,519.535 ย351ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแม่พิมพ์หลังการขึ้นรูปเย็นโดยใช้การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอย / ปรัชญา ทู...
ชื่อผู้แต่งปรัชญา ทูลธรรม.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก671.2 ป431ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอัตราการเกิดการเดินทางสำหรับห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในพื้นที่สมุทรปราการ = Trip generation ...
ชื่อผู้แต่งชิงชัย จันทร์เปล่ง
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างตัวแบบการถดถอยเพื่อพยากรณ์ค่าความเข้มข้นของ PM 10 ในจังหวัดชลบุรี = Regression modeling for...
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา ปิยะพันธ์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากการเลือกตัวทำนายเข้าสู่สมการแบบไปข้างหน้า ถอยหลัง และข...
ชื่อผู้แต่งสมนิตย์ เจียมธีระนาถ
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา