Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชั้นเรียน = Classroom management / จินตนา ศิริธัญญารัตน์ และนันท์นภัส นิยมทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งจินตนา ศิริธัญญารัตน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียก371.1024 จ483ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ : การคิดอย่างมีคุณค่าและการเรียนรู้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 =...
ชื่อผู้แต่งสุธน วงค์แดง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2561.
เลขเรียกLB3013 ส244 2561,371.1024 ส782ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย / พนิดา ชาตยาภา
ชื่อผู้แต่งพนิดา ชาตยาภา
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560
เลขเรียก372.21 พ199ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเร...
ชื่อผู้แต่งวชิรา เรืองแสน.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก371.33 ว123ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น...
ชื่อผู้แต่งวันวิสา นาโสม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก373.16 ว436ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มเกาะจันทร์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
ชื่อผู้แต่งพิมวิพา ทายประโคน.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.16 พ728ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์วรีย์ ใจสุข.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก373.16 พ718ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวทางการจัดห้องเรียนศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษา / ชนิดา ปัณณะสฤษฎ์ = Proposed guidelines fo...
ชื่อผู้แต่งชนิดา ปัณณะสฤษฎ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / ชัยรัตน์ บุมี
ชื่อผู้แต่งชัยรัตน์ บุมี
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2557
เลขเรียก371.2 ช424ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา / วิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งทิพย์ภากรณ์ ใจวัน
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.33 ท74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อสัมฤทธิผลของสมรรถภาพด้านการเรียนรู้ในสถาบันราชภัฏ / สุนทรี...
ชื่อผู้แต่งสุนทรี ดวงทิพย์, 2498-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของครูในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตราด...
ชื่อผู้แต่งทรงกลด ศิริผล.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก373.16 ท124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนวัดพันธุวงษ์ (ปรีชาเลี่ยมราษ...
ชื่อผู้แต่งวรรณษา โคตุเคน.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.16 ว264ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว สังกัดเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ...
ชื่อผู้แต่งพิชญ์สุดา เกณเชี่ยวชาญ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก372.16 พ639ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปศึกษาระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณ...
ชื่อผู้แต่งสุมนา สัมมาทิพย์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา