Found: 151  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย = Educational management...
ชื่อผู้แต่งเครือฟ้า สิงห์ทองลา
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร เสี่ยงเคราะห์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.16 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี = The operation of child...
ชื่อผู้แต่งชุติกาญจน์ พรมจรรย์
พิมพลักษณ์2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / ชัยรัตน์ บุมี
ชื่อผู้แต่งชัยรัตน์ บุมี
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2557
เลขเรียก371.2 ช424ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นท...
ชื่อผู้แต่งขวัญเรือน ภาคบุบผา
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก372.12 ข274ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...
ชื่อผู้แต่งอทิติกานต์ นวลละออ.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.16 อ143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาดัชนีการอ่านและการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีการอ่าน : ดัชนีการอ่านและสถานการณ์การอ่านของไทย...
ชื่อผู้แต่งวรรณี แกมเกตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา