Found: 121  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJump! หนังสือวิทยาศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, 2538.
เลขเรียกQ158.5 ม813ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ = Resource management under climate variation / สุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสหวิทยาการสาขาการจัดการทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอำ, 2557.
เลขเรียกHC85 ก446ก 2557,333.71 ก446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสนอต่อ UNFCCC / ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2553, [2010]
เลขเรียกQC903.2.T5 ก446 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย / กองสิ่งแวดล้อ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. กองสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2545.
เลขเรียกQC981.8.C5 ก451 2544?,363.7387 น210ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย / คณะสิ่งแวดล้อมแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียกQC981.8.C5 ก451,363.73874 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ปริญญานิพนธ์ ของ ประชา วิเ...
ชื่อผู้แต่งประชา วิเศษลา
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบ่งบอกสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนโดยใช้ดัชนีวงปีไม้ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = High-resolution...
ชื่อผู้แต่งนาฏสุดา ภูมิจำนงค์
เลขเรียก551.609 น461ก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แบบจำลอง WRF เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในอ่าวไทยซึ่งเ...
ชื่อผู้แต่งปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเปราะบางของพื้นที่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภ...
ชื่อผู้แต่งธิติมา เกตุแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียกว 333.73 ธ588ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติแบบไร้สาย [electronic resource] = A development of wireless auto...
ชื่อผู้แต่งรวีวรรณ สุขล้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์สภาพลมฟ้าอากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธย...
ชื่อผู้แต่งประภัสสร ปะวะโท.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก371.334 ป1711ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์สภาพลมฟ้าอากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธย...
ชื่อผู้แต่งประภัสสร ปะวะโท.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียกว 371.334 ป338ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนที่ปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทยและบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน / โดย เพ็ญพ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพร นิ่มนวล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกQC30 พ72 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา