Found: 2,073  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความจริง" กับการใช้เหตุผลในคำอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล และการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ : ก...
ชื่อผู้แต่งมนัส โกมลฑา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกJQ1747 ม3ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เลือกตั้ง 22 มีนาคม 2535" / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2535.
เลขเรียก324.9593 ล934
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : บทความวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี] : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ, 2536.
เลขเรียกS523 ม56,607.593 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ยุทธโกงในยุทธจักรการเลือกตั้ง / วิฑูรย์ วิริยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ วิริยะพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2529.
เลขเรียกJQ1749 . A5 ว6ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยของไทย / โดย บัญชา แก้วเกตุทอง.
ชื่อผู้แต่งบัญชา แก้วเกตุทอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, [2517?]
เลขเรียก320.9593 บ253ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ปี ในวุฒิสภา "จารึกไว้ในความทรงจำ" / จัดทำโดย คณะกรรมการการจัดทำหนังสือที่ระลึกในโอกาสที่สมาชิกวุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2549.
เลขเรียกJQ1747.7 ห22 2549,328.33 ห11 111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือน กรรมาธิการการแรงงาน' 44 : สรุปผลงานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 30 พ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาผู้แทนราษฎร, 2544.
เลขเรียกHD8700.55.A1 ด931 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง67 [หกสิบเจ็ด] ปี สมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ. 2475-2542 / พรรณิภา เสริมศรี...[และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542
เลขเรียกJQ1745 ห25 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง67 ปี สมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ 2475-2542 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกJQ1747 .ส63 2542,328.593 ล 691 ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง67 ปี สมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ. 2475-2542 / [คณะผู้จัดทำ วิรัช ทิพย์เจริญ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542.
เลขเรียกJQ1747 ห111 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง67 ปี สมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ. 2475-2542 / คณะกรรมการจัดงานสโมสรสันนิบาตสมาชิกรัฐสภา
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานสโมสรสันนิบาตสมาชิกรัฐสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานสโมสรสันนิบาตสมาชิกรัฐสภา, 2542
เลขเรียกอ 321.8 ค362ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง67 ปี สมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ. 2475-2542 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียก328.3 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง67 ปี สมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ. 2475-2542 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์aกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกอ.328.3 ห111 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา