Found: 1,023  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รู้จัก" ดัชนีอุตสาหกรรม กับ ระบบกรอกข้อมูล ร.ง.8 ONLINE!! [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, [25..].
เลขเรียกHD ร726
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกQE351 .ก45,555.93 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15th anniversary : The Thai Tapioca Flour Industrics Trade Association / สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งม...
ชื่อผู้แต่งสมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย, 253-.
เลขเรียก633.682 ก445น15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18th anniversary : The Thai Tapioca Flour Industrics Trade Association / สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งม...
ชื่อผู้แต่งสมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย, 253-.
เลขเรียก633.682 ก445ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18th anniversary the Thai Tapioca Flour Industries Trade Associations / [สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งม...
ชื่อผู้แต่งสมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฯ, [2537].
เลขเรียกHD9235.C36 ส45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ราชมงคลภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ; บรรณาธิการ มนัส อนุศิริ. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2548
เลขเรียก378.593 ม19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486-2546 / มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกLG395.T5ศ6 ศ606 2546,378.5931 ศ529ห 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ทำเนียบสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย'38-39 / เจ้าของ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย].
ชื่อผู้แต่งสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, 2538?].
เลขเรียกHD9661.ท9 ส46,668.406 ส16ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องApplication of experimental design and response surface methods for field production forecast / Piy...
ชื่อผู้แต่งPiyanai Klinnoi.
พิมพลักษณ์2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCompiled food statistical data.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายบริการข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันอาหาร, 2546.
เลขเรียกHD9000.5 ค186 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Google way =วิถีแห่งกูเกิล : พลิกแพลง พลิกโฉม พลิกโลก / Bernard Girard ; พัชรีพร อิงคพันธ์พงศ์...
ชื่อผู้แต่งกิราร์ด, เบอร์นาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2558
เลขเรียกHD9696.8.U64G66 ก64,338.7610045678 ก372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรม... / กระทรวงอุตสาหกรรม [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551-
เลขเรียก354.593 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกรรม = Design of experiments strategies for engineering / สรรฐติ...
ชื่อผู้แต่งสรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : นันทพันธ์พริ้นติ้ง, 2557.
เลขเรียกTA340 ส334,620.0042 ส177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมกระบวนการทางสถิติในอุตสาหกรรมผลิตขวดน้ำดื่ม / สุรีย์วัลย์ โพธิ์แดง.
ชื่อผู้แต่งสุรีย์วัลย์ โพธิ์แดง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเอกสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกQA279 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา