Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาศิลปะการแสดงที่พัฒนาจากภาพศิลาจำหลักสถาปัตยกรรมขอมโบราณในประเทศไทยแ...
ชื่อผู้แต่งเครือจิต ศรีบุญนาค
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2554
เลขเรียกวจ 303.482 ค84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ = A study on Prasat Sikhorphum Changwat Surin / โดย สมมาตร์...
ชื่อผู้แต่งสมมาตร์ ผลเกิด.
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ = A study on Prasat Sikhorphum Changwat Surin [Thesis]/ โดย ...
ชื่อผู้แต่งสมมาตร์ ผลเกิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
เลขเรียกNA6022.ส9ศ62 ส44 2529
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบทางศิลปะและคติความเชื่อที่ปรากฏในงาน สถาปัตยกรรมแบบเขมรในจังหวัดสุรินทร์ / กฤษฎา พิณศร...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา พิณศรี
เลขเรียกBD215 ก276ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบทางศิลปะและคติความเชื่อที่ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมแบบเขมรในจังหวัดสุรินทร์ / กฤษฎา พิณศร...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา พิณศรี.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2552.
เลขเรียก722.4 ก279ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบปราสาทอิฐแบบเขมรแบบบาปวนในจังหวัดสุรินทร์ / พุฒ บุตรรัตน์.
ชื่อผู้แต่งพุฒ บุตรรัตน์.
พิมพลักษณ์2518.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ / ยุทธนา ตันทเนตนิต.
ชื่อผู้แต่งยุทธนา ตันทเนตนิต.
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำเที่ยว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้ / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์.
ชื่อผู้แต่งอภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : เมืองโบราณ, 2546.
เลขเรียกDS567.83.ต5 อ45 2546,915.9304 อ267น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ : แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ห้องภาพเมืองสุรินทร์ = Surin history : surin gal...
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สำนักงานจังหวัดสุรินทร์, 2557
เลขเรียกDS589.N65 ป 2557,959.3 ป171
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปกรมมแบบเขมรในจังหวัดสุรินทร์ / กฤษฎา พิณศรี. [text]
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา พิณศรี
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2553.
เลขเรียก390.09593 ก918ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปกรรมแบบเขมรในจังหวัดสุรินทร์ / โดย กฤษฏา พิณศรี.
ชื่อผู้แต่งกฤษฏา พิณศรี.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ , 2554.
เลขเรียก709.596 ก279ศ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา