Found: 126  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทย : การสัมมนาวิชาการ = Proceedin...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่อง 2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม เส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทยและการประชุมอิโคโมสไทยประจำปี (2548 : โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2549
เลขเรียกNA9053.C6 ก64 2549,720.288 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 สิ่งมหัศจรรย์ / โดย ทีมไทย-ทีเร็กซ์ ; เล่าเรื่อง ภควดี แก้วจุมพล.
ชื่อผู้แต่งทีมไทย-ทีเร็กซ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สายน้ำ, 2550.
เลขเรียกAG243 .ท97 2550,808.54 ก226จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLand, sea & air สุดยอดเครื่องจักรสงครามสามเหล่าทัพ / พารากอน บุ๊คส์ เขียน ; ชัยจักร ทวยุทธานนท์ แปล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560
เลขเรียกU800 .ล83 2560,355.8 ล946 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld heritage-shared heritage : Nomination, values and management / Icomos Thailand
ชื่อผู้แต่งProceedings ICOMOS Thailand international conference 2009-2010 "World heritage-shared heritage : Nomination, values and management" (2010: Songkhla)
พิมพลักษณ์Bangkok : Icomos Thailand, 2554
เลขเรียก959.3 P963W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงศรีอยุธยาปริทัศน์ / ประทีป มาลากุล
ชื่อผู้แต่งประทีป มาลากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกDS578 ป225ก 2548,959.3023 ป278ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมประจำปีอิโคโมสไทยและการสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 อิโคโมสกับบทบาทของเครือข่ายการอนุรักษ์และพ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมประจำปีอิโคโมสไทยและการสัมมนาวิชาการประจำปี (2547 : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2549.
เลขเรียกNA9053.อ37 ก64 2547,720.288 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่อง วัดช้างล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย / กองโบราณค...
ชื่อผู้แต่งกองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิคตอรี่เพคเวอร์พอยท์, 2530.
เลขเรียกDS567.85.ส7 บ94
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่องวัดช้างล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย / กองโบราณคด...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์, 2530.
เลขเรียกDS567.85.ส72 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศิลปะเขมรแบบบายนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / โดย สิวิกา ประกอบสันติสุข.
ชื่อผู้แต่งสิวิกา ประกอบสันติสุข.
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกวจ 721 ส65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อความหมายในการอนุรักษ์จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน / [จัดโดย] อิโคโมสไทย ; รัศมี รัตนไชยานนท์ บ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการสื่อความหมายในการอนุรักษ์ : จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2551.
เลขเรียกCC135 .ก655 2551,930.1 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถานกู่บ้านปราสาท / คณะผู้เรียบเรียง ดุสิต ทุมมากรณ์, ทนงศักดิ์ หาญวงษ์.
ชื่อผู้แต่งดุสิต ทุมมากรณ์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา กรมศิลปากร, 2553.
เลขเรียกDS567.85.น3 ด73 2553,ส 722.4593 ด75ก
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถานปรางค์กู่บ้านหนองแฝก / คณะผู้เรียบเรียง ดุสิต ทุมมากรณ์, ทนงศักดิ์ หาญวงษ์.
ชื่อผู้แต่งดุสิต ทุมมากรณ์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา กรมศิลปากร, 2553.
เลขเรียกDS567.85.ช6 ด73 2553,ส 722.4593 ด75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถานปราสาทพลสงคราม / คณะผู้เรียบเรียง ดุสิต ทุมมากรณ์, ทนงศักดิ์ หาญวงษ์.
ชื่อผู้แต่งดุสิต ทุมมากรณ์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา: สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา กรมศิลปากร, 2553.
เลขเรียกDS567.85.น3 ด734 2553,ส 722.4593 ด75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถานปราสาทหนองหงส์ / คณะผู้เรียบเรียง ศักดิ์ชัย พจน์นันท์วาณิชย์, ทนงศักดิ์ หาญวงษ์...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย พจน์นันท์วาณิชย์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา กรมศิลปากร, 2553.
เลขเรียกDS567.85.บ7 ศ63 2553,ส 722.4593 ศ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนามในการกำหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ : กรณีศึกษ...
ชื่อผู้แต่งปริวรรต ธรรมาปรีชากร.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกGN799.ค74 ป46 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา