Found: 118  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ข285สส,378.593 ทม05ค 2537
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The 5 Decades of Chiang Mai University / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก378.593 ช877ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
ชื่อผู้แต่งพักตร์วิภา สุวรรณพรหม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 378.5936 พ111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486-2546 / มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกLG395.T5ศ6 ศ606 2546,378.5931 ศ529ห 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCMU : University of excellence : สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ; วันที่ 22-24 พฤษ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี (2552 : เชียงราย)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
เลขเรียกภน 378.12 ช612ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIssues concerning the potential for developing a futures / options exchange for Thailand.
พิมพลักษณ์Bangkok : Office of the Securities and Exchange Commission, c1994.
เลขเรียก332.041 Is86 20
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พูล...
ชื่อผู้แต่งพูลทรัพย์ ชื่นตา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถอดสัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคอีสาน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The decodi...
ชื่อผู้แต่งนิธิ ลิศนันท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา], 2561.
เลขเรียกNA6605 น612 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ผกานุช ดีปินตา
ชื่อผู้แต่งผกานุช ดีปินตา
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกZ675.U5 ผ114ก 2537,027.7593 ผ 122 ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2553 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด...
ชื่อผู้แต่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศหัวข้อ"การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์" (2553 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : เครือข่าย, 2553.
เลขเรียกQ180.T5 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป สถาบัน...
ชื่อผู้แต่งอวัสดา อินยาศรี.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก658.312404 อ1711ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพด้านการบริหารจัดการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ = The development ...
ชื่อผู้แต่งวิกาญดา บุญคง, 2524-
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาภาคตะวันออก...
ชื่อผู้แต่งชนวน โรยมณี.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก378.11 ช157ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการบริหารงานห้องสมุดวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พรทิพย์ เพชรแสน
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ เพชรแสน
พิมพลักษณ์2523.
เลขเรียกวจ 027.7593 พ43ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการวินิจฉัยสั่งการของผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มภาคเหนือ / ทวีกุล โกไศยกานนท์.
ชื่อผู้แต่งทวีกุล โกไศยกานนท์, 2485-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา