Found: 3,919  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?" : สรุปการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ที่ประชุม, 2551.
เลขเรียก378.593 ท533ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" : การสัมมนา PULINET วิชาการ ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา pulinet วิชาการ เรื่อง “บทบาทของ pulinet ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (ครั้งที่ 3 : 2556 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556
เลขเรียก027.7593 ก525บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาความยากจน" : การประชุมทางวิชาการ 6-7 กุมภาพันธ์ 2524.
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมทางวิชาการเรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาความ ยากจน" (2524 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.
เลขเรียก362.5 ร 622 บ 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ย้าย" นักศึกษาปริญญาตรีธรรมศาสตร์ไปรังสิต กับ "อวสาน" มหาวิทยาลัย? [จุลสาร] / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกLA ช6ย 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชภัฏพระนคร วันนั้น ... ถึงวันนี้" / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2556
เลขเรียกสร 378.593 ม565ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รูปแบบการจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาหอศิลปะและวัฒนธรรม" : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งพิศรวัส ภู่ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก708.9593 พ751ร 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อนาคตอุดมศึกษาไทย บุคลากรสุขใจ : อุดมศึกษาไทยก้าวหน้า" : สรุปผลการประชุมวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชกา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ่าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) (2557 : ภูเก็ต)
พิมพลักษณ์[ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์], 2557
เลขเรียกLB2341.8.T5 ก64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ" ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 วาระครบร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักหอสมุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียกส.ร. 027.7593 ก584อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะวิศวกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก378.05 มร446วศ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร / วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร.
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร, 2557.
เลขเรียก378.05 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ = One decade of RUS.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2558.
เลขเรียก378.593 ม425ส 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี การปฏิรูปการศึกษาเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2543.
เลขเรียกLC54.ท9 ส631,371.02 ส691ห 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520-2530.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชมรมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกLA1223 ศ375,378.593 ส727
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดมหาวิทยาลัยเอกชน / จิรวัฒน์ รจนาวรรณ
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ รจนาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2546.
เลขเรียกLB2328.52.T5 จ512,378.04 จ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา