Found: 2,430  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รูปแบบการจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาหอศิลปะและวัฒนธรรม" : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งพิศรวัส ภู่ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก708.9593 พ751ร 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร่าง" ดัชนีบ่งชี้คุณภาพการดำเนินงาน (Performance Indicators) ของสถาบันอุดมศึกษา / ส่วนวิจัยและพัฒน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2540.
เลขเรียกLB2324 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน" : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6 ; วันท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี "ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน" ( ครั้งที่ 6 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกZ5055.T5R348 ป241 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 มีนาคม 2547 / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547.
เลขเรียกLG395.N358 ม246ป 2547,378.593 ว255ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. / คุณทหารลาดกระบัง.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551.
เลขเรียกT27.T5 ส181ย 2551,378.12 ส181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี แห่งความสำเร็จ 20 ปี แห่งความภูมิใจ = 20 years of successes, 20 years of great pride / มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553.
เลขเรียกLG395.N377 ท7ย 2553,อ 378.59345 ท518ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2538.
เลขเรียกLG395.T5.ม251ภ ม251 2537,QV19 ม246ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษราชภัฏภูเก็ต / สถาบันราชภัฏภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏภูเก็ต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2544
เลขเรียก378.05 ส14ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะวิทยาศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550, [2007]
เลขเรียกT27.T5 ม246ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี เกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542]
เลขเรียกLG395.T5.ท592ทก ท592 [2542],378.12 ท592ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยรามคำแหง..
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
เลขเรียกLG395.ท9ร6 ส64,378.05 ม246ส7 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี มทส = 4 years SUT / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียก378.593 มทส592 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2534-2537 / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะ, 2538.
เลขเรียกLG395.T5.บ747มส บ747 2534-37,378.593 ม246ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา