Found: 232  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ปี แห่งการก่อตั้งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) : สรุปผลการดำเนินงาน (...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการ ปอมท., 2551
เลขเรียกLB2341.8.T5 ย65 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษ รวมพลังสร้างสรรค์บริการเพื่อการเรียนรู้สู่สังคม / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนัก, 2557.
เลขเรียกZ719 ห516,ภน 025.5 ช612ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษ แหล่งเรียนรู้--สู่สากล : คลังปัญญาบ้านสมเด็จ นำคุณค่าสู่สังคม / บรรณาธิการ ศิริกาญจน์ โพธิ์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2551.
เลขเรียกZ846.B36 ม246ท 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษแหล่งเรียนรู้ -- สู่สากล : คลังปัญญาบ้านสมเด็จนำคุณค่าสู่สังคม / สำนักวิทยบริการและเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [2551?]
เลขเรียกLG395.T5.ร425บย ร425ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บท ความ เพื่อการ ฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี / มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553.
เลขเรียกLG395.ท9ท721 ห65,378.593 ท592ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.กับงานบริการวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2553].
เลขเรียกLG 395.T5.ท592 ห556 [2553],สร 378.05 ท592ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLanguage and cross border migration / [บรรณาธิการ นิสากร กล้าณรงค์].
พิมพลักษณ์Songkla : Faculty of Humanities and Social Sciences Thaksin University, [2013?]
เลขเรียกH62.5.T4 L36,G.P. 410.72 T364L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPBRU community : บันทึกองค์ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนการให้บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556
เลขเรียก378.103 พ791 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคม : ระดับสถาบันมนต่างประเทศ / สถาบันคลังสมองของชาติ
ชื่อผู้แต่งสถาบันคลังสมองของชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2561]
เลขเรียกLB2331.43 ส36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 25-
เลขเรียก378.015 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการชุมชนของสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ / ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง
ชื่อผู้แต่งธงชัย จันทร์รุ่งเรือง
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกว 378.103 ธ117ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม / เล็ก พงษ์สมัครไทย = The community services of ...
ชื่อผู้แต่งเล็ก พงษ์สมัครไทย
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 5 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา : บทบ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการครั้งที่ 5 เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : (ครั้งที่ 5 : 2536 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2538.
เลขเรียกGF28.T5 ก482 2536,363.7 ส293ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา