Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้" : แนวคิดและการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสตรีไทย / พรสวรรค์ วงษ์กาญจนกุล =...
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ วงษ์กาญจนกุล
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSex issue / ปกป้อง จันวิทย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2554.
เลขเรียกHQ23 อ443,303.4 อ444 ล.11
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe “ideal” woman from Thai and Chinese cultural perspectives – a comparative study on the heroines ...
ชื่อผู้แต่งQian Ren.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ : รายงานการวิจัย / โดย ขวัญฤทัย จ่างจำรัส
ชื่อผู้แต่งขวัญฤทัย จ่างจำรัส.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
เลขเรียกHM291 .ข56 2544,305.4 ข275ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้ามนุษย์ : พินิจในแนวสตรีนิยม ในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ต กระบานการทางกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ / ...
ชื่อผู้แต่งจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHV1448.ท9 จ46,364.15 จ169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเ...
ชื่อผู้แต่งรัตติยา พงษ์ปลัด.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2556
เลขเรียก371.6 ร366ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงชีพของแม่ค้าขายกับข้าวสำเร็จรูป : กรณีศึกษาตลาดวารินเจริญศรี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธา...
ชื่อผู้แต่งพรประภา เนตตาสาร.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ...
ชื่อผู้แต่งสิริพัชชา ฉิมครู
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก372.1201 ส731ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นท...
ชื่อผู้แต่งขวัญเรือน ภาคบุบผา
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก372.12 ข274ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสตรีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งถาวร วิชาผง.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก373.15 ก332ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2532, 9-10 พฤศจิกายน 2532 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเซีย ถนนพญาไท ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ (2532 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกHB849 ก482 2532,304.6 ก481ก 2532
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร...
ชื่อผู้แต่งรัตน์เกล้า สืบเสาะ
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก371.201 ร371ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด/ มุทิตา แพทย์ปร...
ชื่อผู้แต่งมุทิตา แพทย์ประทุม.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก354.3 ม627ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบระบบการรับรายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : กรณีศึกษาจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี / โดย...
ชื่อผู้แต่งอดิเรก สัญญะเขื่อน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLC5808.ท9 อ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา