Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธี แม่ท้องต้องรู้ / ปวีณา กลัดจำปี เรียบเรียงต้นฉบับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2555.
เลขเรียกRG551 ห159 2555,WQ200 ห3 2555,618.24 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAfter คู่มือดูแลคุณแม่หลังคลอด / พิสินี คุณานนท์
ชื่อผู้แต่งพิสินี คุณานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2557
เลขเรียกRG525 พ524 2557,618.2 พ782อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBefore คู่มือดูแลคุณแม่ก่อนคลอด / พิสินี คุณานนท์.
ชื่อผู้แต่งพิสินี คุณานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2557.
เลขเรียกRG525 พ782ค 2557,WQ200 พ6บ 2557,618.2 พ782บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFactors affecting the likelihood of receiving cesarean section among low and high socio-economic gro...
ชื่อผู้แต่งBerenice Sorelle W. Gandaho.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง / บรรณาธิการ, สุพัตรา ศิริโชติติยะกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียกWQ240 มช762ก 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานของสตรีตั้งครรภ์ไทยในภาคใต้ / เยาวเรศ สมทรัพย์, ฐิติพร อิงคถาว...
ชื่อผู้แต่งเยาวเรศ สมทรัพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2556?]
เลขเรียกRG525 ย75 2556,618.24 ย517ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นโรงพยาบาลพระอาจาร...
ชื่อผู้แต่งณิชชา จิ่มอาษา
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 618.2 ณ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ / พวงน้อย สาครรัตนกุล, จันทิมา ขนบดี
ชื่อผู้แต่งพวงน้อย สาครรัตนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียกRG951 พ467,WY157 พ467 2547,618.2 พ467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ / สุพร แก้วศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งสุพร แก้วศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกRG951 ส827,WY157 ส7ก 2556,618.2 ส827ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของสตรีครรภ์แรกในการดูแลในระยะคลอด [electronic resource] / ปรียา แก้วพิมล
ชื่อผู้แต่งปรียา แก้วพิมล
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดแรงจูงใจของหญิงตั้งครรภ์ตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม = A construction of an ins...
ชื่อผู้แต่งศรีสว่างวงษ์ พงศ์พิมล.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
เลขเรียกว 618.2 ศ268ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการดูแลผู้คลอดครรภ์แรกระหว่างการนวดไทยแบบราชสำนักและการนวดก้นกบต่อการลดความเจ็บปวดแล...
ชื่อผู้แต่งประถมพร มาตย์วิเศษ
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 618.2 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เพื่อชีวิต : สาระที่ท้าทาย / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2541.
เลขเรียกRJ101 ว546ค 2541,WS7 ค181 2541,613.0432 ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากพยาบาล การสนับสนุนจากสามี และปัจจัยส่วนบุคคลกับความเศร้าโศกในมารดาท...
ชื่อผู้แต่งนันทิดา แผ่วครบุรี.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก618.2 น427ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา