Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที แนะวิธีดูแลลูก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2550.
เลขเรียกRG551 พ211 2550,WQ210 พ3ห 2550,618.2 พ123ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 เรื่องคาใจของคนท้อง / โสภาพรรณ
ชื่อผู้แต่งโสภาพรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555.
เลขเรียกRG551 ส784ก 2555,WQ200 ส9ร 2555,618.2 ส94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBefore คู่มือดูแลคุณแม่ก่อนคลอด / พิสินี คุณานนท์.
ชื่อผู้แต่งพิสินี คุณานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2557.
เลขเรียกRG525 พ782ค 2557,WQ200 พ6บ 2557,618.2 พ782บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLydia diary happy healthy! strong! / ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน ; บรรณาธิการ, ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล ; เ...
ชื่อผู้แต่งลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชูการ์ มาม่า, 2559.
เลขเรียกRG558.7 ล63,613.7046 ล512ล 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานของสตรีตั้งครรภ์ไทยในภาคใต้ / เยาวเรศ สมทรัพย์, ฐิติพร อิงคถาว...
ชื่อผู้แต่งเยาวเรศ สมทรัพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2556?]
เลขเรียกRG525 ย75 2556,618.24 ย517ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรกสำหรับสถานีอนามัยในเครือข่า...
ชื่อผู้แต่งนิตยา เพ็งลาย.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก362.12 น631ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = The study of health per...
ชื่อผู้แต่งฤดี ปุงบางกะดี่
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้กราฟโภชนาการหญิงมีครรภ์ด้วยตนเอง = A study of using pregnant woman nutrition graph by...
ชื่อผู้แต่งรจนา ทองสุทธิ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น, 2538.
เลขเรียกRG559 ร117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรค การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ท...
ชื่อผู้แต่งอังคณา นวลยง
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะคว...
ชื่อผู้แต่งภาวินี โภคสินจำรูญ
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = T...
ชื่อผู้แต่งศุภาวดี วายุเหือด
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันการสนับสนุนทางสังคมความพร่องในการดูแลตนเองกั...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ปริสัญญกุล.
พิมพลักษณ์2537, [1993].
เลขเรียกWQ200 ส7ค 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเรื่องการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก / คมคาย กิจวัฒนชัย แล...
ชื่อผู้แต่งคมคาย กิจวัฒนชัย.
พิมพลักษณ์[สุพรรณบุรี] : โครงการตำราวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, 2541.
เลขเรียกWQ18.2 ค147 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา