Found: 270  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้" : แนวคิดและการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสตรีไทย / พรสวรรค์ วงษ์กาญจนกุล =...
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ วงษ์กาญจนกุล
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ บนเส้นทางการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย / สมควร กวียะ
ชื่อผู้แต่งสมควร กวียะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สกสค., 2553
เลขเรียกHQ1075.5.T5 ส233ส 2553,323.34 ก321ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษบนเส้นทางการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก305.42 ก636ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษบนเส้นทางการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว....
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2552
เลขเรียก305.42 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษบนเส้นทางการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกHQ1240 ส473 2552,305.42 ส473 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2507-2527 อนุสรณ์สองทศวรรษการก่อตั้ง / สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ.
ชื่อผู้แต่งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฯ, [2527].
เลขเรียกHD6052 ส42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
เลขเรียกDS562.13 .ป86,959.3044 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ปี สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา / สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2539.
เลขเรียกHQ1236.5.T5 ส181ห 2539,361.763 ส842ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ปี สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา / สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา , [2538].
เลขเรียกHQ1750.55 .ว62
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี แห่งพระมหากรุณา พระมารดาศิลปาชีพ : ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553.
เลขเรียกอ 923.1593 ห111 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเพิ่มจำนวนสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา / มันทนา สามารถ, วิบูลสุข บัณฑิตย์
ชื่อผู้แต่งมันทนา สามารถ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
เลขเรียกHQ1240.5.T5 ม364
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสตรีกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / สลิลร...
ชื่อผู้แต่งสลิลรัตน์ อูบแก้ว
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก305.42 ส 343 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกับการพัฒนาหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านสร้างบุ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จัง...
ชื่อผู้แต่งสำรวย เดิงขุนทด
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สารนิพนธ์ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าหญิง : จากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ = Human rights in practice : a guide to assis...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผู้หญิง มูลนิธิผู้หญิง, 2543, [2000]
เลขเรียกHQ242.55.A5 ก445 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา