Found: 213  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / ผู้วิจัย ชัชพล ไชยพร, ระวี สัจจโสภณ, ปฏิวัตื สุขประกอบ
ชื่อผู้แต่งชัชพล ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560
เลขเรียก371.822 ช356ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 รัฐบุรุษและสตรีสำคัญของโลก / อุดม ประมวลวิทย์.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบริการ , 2508.
เลขเรียก920 อ 2508
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 หญิงไทยคนแรก (เล่ม 1) / อาริยา สินธุ.
ชื่อผู้แต่งอาริยา สินธุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกDS570.5 อ657ส,920.72 อ27ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง82 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2557
เลขเรียกJQ1746.Z3นร ส-ป 2557,351 ส215ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี สตรีภูเก็ต / โรงเรียนสตรีภูเก็ต.
พิมพลักษณ์[ภูเก็ต] : [โรงเรียนสตรีภูเก็ต.], 2542.
เลขเรียกLB2155.T5 ก7 2542,373.593 ก832 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA noble mission กรุณาแห่งหัวใจ เรื่อง, พิกุล วิภาสประทีป ; ภาพ, สมคิด ชัยจิตวนิช
ชื่อผู้แต่งพิกุล วิภาสประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสถียรธรรมสถาน, 25.
เลขเรียก294.30922 พ231อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA noble mission กรุณาแห่งหัวใจ / เรื่อง, พิกุล วิภาสประทีป ; ภาพ, สมคิด ชัยจิตวนิช.
ชื่อผู้แต่งพิกุล วิภาสประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสถียรธรรมสถาน, 2549.
เลขเรียก294.30922 ศ199พ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe power of change Anniversary 48th BPW-Bangkok / สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2556.
เลขเรียกHD6054.4.T5 ด915 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกากี / อุทัย ไชยานนท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ไชยานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549.
เลขเรียกPL4209.1.อ74 ก62,895.911 อ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้ามนุษย์ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้ามนุษย์ (2547 : เชียงราย : โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท)
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2547.
เลขเรียกHV1448.ท9 ก642 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหานิตยสารสตรียอดนิยม พ.ศ. 2542 / นิสาชล กาญจนพิชิต.
ชื่อผู้แต่งนิสาชล กาญจนพิชิต.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก070.175 น695ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของผู้หญิง : ตัวตนและพื้นที่ความรู้ = Women's education : self and knowledge space / นงเยาว์...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ เนาวรัตน์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ; สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกLC2410.ท9 น348 2561,305.42 น12ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของสตรีไทยระหว่างพุทธศักราช 2411 ถึง 2475 / สุนันทา นิตยจินต์ = The education of Thai women...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา นิตยจินต์
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา